<>

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

 

  • W terminie do 15 lutego  podatnik jest zobowiązany złożyć deklarację na podatek od środków  transportowych  na dany rok podatkowy,  sporządzoną na formularzu według określonego wzoru.
  • W przypadku gdy obowiązek podatkowy  powstał  po dniu 15 lutego, podatnik jest zobowiązany złożyć deklarację na podatek od środków transportowych w terminie 14 dni od dnia zaistnienia  okoliczności  uzasadniających powstanie tego obowiązku.
  • W razie zaistnienia okoliczności  mających wpływ na powstanie i  wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zmianę miejsca zamieszkania lub siedziby,  podatnik jest zobowiązany  w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności odpowiednio skorygować deklarację.

Miejsce złożenia  dokumentów


I piętro , pokój nr 31

Termin i sposób załatwienia


Podatek płatny jest na podstawie złożonej deklaracji (bez wezwania organu podatkowego). 
    

Podstawa prawna

1. Ustawa  o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991r. (Dz.U. z 2019 r.  poz. 1170 ze zmianami).

2. Uchwała Rady Miejskiej w Nowem  z dnia 23 listopada  2020 r. Nr XXV/155/20 , w  sprawie określenia wysokości stawek podatku  od środków  transportowych.

3. Rozporządzenie Ministra Finansów  z dnia 13 grudnia 2018 r. , w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz.U. z 2018 , poz. 2436).

 

Inne informacje


Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca  następującego  po miesiącu , w którym środek transportowy został  zarejestrowany  lub nabyty , powstaje także  od pierwszego dnia miesiąca następującego  po miesiącu  , w którym środek transportowy  został  dopuszczony ponownie  do ruchu , po upływie czasu na jaki została  wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca w którym środek  transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu  rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

Podatek jest płatny w dwóch ratach , w terminie do 15 lutego i do 15  września  roku podatkowego.

 

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:

1. Po 1  lutego  , a przed 1 września  roku podatkowego , podatek za ten  rok jest  płatny w dwóch

   proporcjonalnych ratach:
        -  I  rata w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego,
        - II  rata do 15 września roku podatkowego.

2. Po 1 września , podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia  powstania obowiązku

    podatkowego.  Podatek jest płatny bez wezwania  na konto  Urzędu Gminy w Nowem :  BS Nowe  ,  17 8173 0005 2001 0000 0303 0002  lub w kasie urzędu .
Niezapłacony w terminie podatek  wraz z odsetkami , podlega  ściągnięciu w trybie egzekucji administracyjnej.