UCHWAŁA  NR    XXV / 145  / 2008

RADY  MIEJSKIEJ  W  NOWEM

Z   DNIA   26   LISTOPADA   2008

 

zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Nowem Nr XVI / 84 / 2008 z dnia 13 lutego 2008 w sprawie uchwalenia budżetu gminy  Nowe  na rok 2008.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z 2002 r. , Nr 23 , poz. 220 , Nr 62 , poz. 558 , Nr 113, poz.984 , Nr 153 , poz. 1271 i Nr 214 , poz. 1806 , z 2003r. Nr 80 , poz. 717 , Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102 , poz. 1055 i Nr 116 , poz. 1203 , z 2005 r. Nr 172 , poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 ) art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005  o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 , Nr 169, poz. 1420 , z 2006 r. Nr 45 , poz. 319 , Nr 104 , poz. 708 , Nr 170 , poz. 1217 i 1218 , Nr 187, poz. 1381 i Nr 249 , poz. 1832 ) uchwala się , co następuje:

 

1. Dokonać zmian w odpowiednich paragrafach uchwały budżetowej na 2008 rok .

§ 1.Dochody budżetu gminy Nowe zastępuje się kwotą    22.236.115  

     ( zgodnie z załącznikiem Nr 1).

    w tym :

    1) dochody majątkowe                      141.000 zł

    2) dochody własne                7.890.129 zł

    3) dotacje                             5.908.222 zł

    4) subwencje                         8.296.764 zł

 

§ 2.1.Wydatki budżetu gminy Nowe zastępuje się kwotą  24.144.115   

        ( zgodnie z załącznikiem Nr 2 ) .

    w  tym :

     1) wydatki bieżące               20.261.685 zł

     2) wydatki majątkowe                      2.393.800 zł

     3) dotacje z budżetu             1.488.630 zł

 

§3.Deficyt  gminy wynosi                      1908.000 zł

 

2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego .

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

UZASADNIENIE

 

do  uchwały Rady Miejskiej Nr XXV /145 / 2008 z dnia   26 listopada   2008  .

 

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą dotyczą :

 

1. Zmian w planie dochodów własnych i wydatków bieżących   .

2. Zmian w planie  dotacji  celowych .

 

Ad. 1. Po  szczegółowej analizie wykonania na dzień 30.10.2008 podatków lokalnych dokonuje się zmian w planie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych zmniejszając o kwotę 256.000 zł , a zwiększa się plan z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych o 200.000 zł , oraz zwiększa się plan z tytułu opłat za czynności cywilnoprawne od osób prawnych o 56.000 zł w celu ustalenia prawidłowego planu dochodów .

 

dochody  dział 756 rozdz. 75615 § 0310 – 256.000 zł

                                                                  +   56.000 zł

                                           75616 § 0310 + 200.000 zł

 

W celu zabezpieczenia planu wydatków dokonuje się zwiększeń planu dochodów na kwotę 144.000 zł z tytułu :

- podatek od spadków i darowizn dz.756 rozdz.756 § 0360   + 21.000 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych § 0500   + 5.000 zł

- wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholi

  dz. 756 rozdz. 75618  § 0480 + 52.000 zł

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego § 0490  +  28.000 zł

- wpływy z oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych

dz. 758 rozdz. 75814 § 0920 +  38.000 zł

 

kwotę ze zwiększenia planu dochodów 144.000 zł przeznacza się :

 

- remonty dróg gminnych dz. 600 rozdz. 60016 § 4300  + 28.000 zł

- studnia przy adoptowanym budynku we wsi Gajewo na mieszkania socjalne

dz. 700 rozdz. 70004 § 4270 + 40.000 zł

- dofinansowanie działalności OSP Nowe

dz. 754 rozdz. 75412 § 3030

                                   § 4210 + 12.000 zł

- dofinansowanie wymiany okien i drzwi w gimnazjum w Nowem

dz. 801 rozdz. 80110 § 4270  +  12.000 zł

- przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się plan wydatków do wysokości osiągniętych dochodów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholi

dz. 851 rozdz. 85154 § 4210 , 4260 , 4300  +  52.000 zł    .

 

Ad. 2. Na podstawie decyzji Wojewody kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3011 – 58/ 08  z dnia 10.11.2008 zwiększa się plan dotacji celowych na zadania własne gminy:

 

- 3.500 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów  przygotowania zawodowego młodocianych pracowników

 

Dochody dz. 801 rozdz. 80195 § 2030 – 3.500 zł

Wydatki  dz. 801 rozdz. 80195 § 4300 – 3.500 zł

 

- 1.825 zł na wypłatę dodatków w wysokości  250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę w środowisku

 

Dochody dz. 852 rozdz. 85219 § 2030 – 1.825 zł

Wydatki  dz. 852 rozdz. 85219 § 4010 – 1.825 zł

 

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3011 – 60/08 z dnia 14.11.2008 zmniejszył dotacje celową na zadania zlecone na kwotę 93.500 zł .

 

Dochody dz. 852 rozdz. 85212 – 2010 – 90.000 zł

                                        85213 – 2010 –   1.500 zł

                                        85214 – 2010 –   2.000 zł

Wydatki  dz. 852 rozdz.  85212 – 3110 – 87.300 zł

                                                       4210

                                                       4260

                                                       4300 – 2.700 zł

                                         85213 – 3110 – 1.500 zł

                                         85214 – 3110 – 2.000 zł

 

Na wniosek SAPO Nowe dokonano przeniesień w planie wydatków w dziale 801 i 854 na kwotę 28.800 zł .