UCHWAŁA  NR XXV/144/2008

RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia 26 listopada 2008 roku

 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.

Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  (Dz.U. z 2006 r. Nr 121,poz. 844 z późn.zm[1]) oraz art. 18, ust.2, pkt 8, art. 40 ust.1 i art. 41, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz.1591 z póz. zm.[2]) uchwala się co następuje:

§1 . W uchwale Nr XXXV/207/2005 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych załącznik  Nr 1 „ deklaracja na podatek od nieruchomości –DN-

§2.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

 

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Nr XXV/144/2008 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 26 listopada 2008r. zmieniającej uchwalę w sprawie określenia wzorów  formularzy podatkowych.

Podjęcie  uchwały w sprawie określenia nowego wzoru formularza DN-1 tj. deklaracji na podatek od nieruchomości , jest podyktowane wprowadzeniem jednej stawki podatkowej w podatku od nieruchomości w zakresie budynków lub ich części  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej . Dotychczas w tej kategorii budynków funkcjonowały dwie stawki podatkowe  ze względu na zróżnicowanie powierzchni użytkowej tych budynków  tj. do 5000 m2 powierzchni użytkowej  i powyżej 5000 m2 powierzchni użytkowej . Obecny wzór formularza DN-1 stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/207/2005 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 30 listopada 2005 r. , w związku z ustaleniem jednej stawki podatkowej , formalnie stał się nieczytelny i nieaktualny, wobec czego wymaga odpowiedniego sprostowania.[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1199,z 2006r. Nr 220,poz.1601,Nr 225,poz.1635,Nr 1775,Nr 249,poz.1828,Nr 251,poz.1847 oraz z 2008r. Nr 93,poz.585 i Nr 116, poz.730.

[2] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz.220,Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984,Nr 153,poz.1271,Nr 214,poz.1806,z 2003 r. Nr 80,poz.717,Nr 162,poz.1568, z 2004 r. Nr 102,poz.1055,Nr 116,poz.1203 i Nr 167,poz.1759, z 2005 r. Nr 172,poz.1441,Nr 175,poz.1457, z 2006 r. Nr 17,poz.128,Nr 181,poz.1337, z 2007r. Nr 48,poz.327,Nr 138,poz.974,Nr 173,poz.1218, z 2008r. Nr 180,poz.1111.