UCHWAŁA NR XXV/143/2008

RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia 26 listopada 2008 roku

 

w sprawie opłaty targowej.

 

 

         Na podstawie art.19 pkt1 lit. a oraz pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach  i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844, z późn.zm. [1] ) oraz art.18 ust.2 pkt 8 , art.40 , ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.[2] ) i Obwieszczenia Ministra Finansów  z dnia 29 lipca 2008 r.  w sprawie  górnych granic stawek kwotowych  podatków i opłat lokalnych w 2009 r.  (M.P. Nr 59, poz. 531) , uchwala się co następuje:

 

          §1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w następujących wysokościach :

                                                  

 1) za sprzedaż z samochodu osobowego:                                                 - 28,00zł ;

 2) za sprzedaż z samochodu ciężarowego                                               - 37,00zł ;

 3) za sprzedaż z małego stołu o powierzchni do

     na targowisku przez gminę                                                                - 25,00zł ;

 4) za sprzedaż z dużego stołu o powierzchni powyżej 2 m 2

     ustawionego na  targowisku  przez gminę                                            - 29,00zł ;

 5) za sprzedaż z ziemi od 1m2 zajętej powierzchni                                     - 9,00zł ;     

 6) za sprzedaż ze stałego stoiska od 1m2 zajętego pod stoisko                  - 4,00zł ;

 7) za sprzedaż płodów rolnych z wozu konnego , ciągnika itp.                     - 13,00zł ;

 8) za sprzedaż z ręki , koszyka , wózka itp.                                             - 3,00zł ;

 9) za sprzedaż z namiotu                                                                       - 27,00zł .

 

                   

           §2. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej na targowisku miejskim w dniach imprez okolicznościowych (odpust , pokazy , kiermasze itp.) oraz za sprzedaż w innych miejscach publicznych poza targowiskiem miejskim za 1 m2 zajętej powierzchni   - 35,00 zł

                                                

 

           §3. Dzienna opłata targowa od jednej osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej obliczona zgodnie z § 1 i 2 niniejszej uchwały, nie może przekroczyć kwoty 658,49 zł.

 

 

            §4. Poboru opłaty targowej w drodze inkasa, dokonuje Pani Cecylia Majewska. Wynagrodzenie inkasenta wynosi 10 %  pobranych opłat , a w dniach imprez okolicznościowych wynagrodzenie wynosi 15% pobranych opłat. 

 

          

     

            §5. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Nowem  Nr III/16/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r., w sprawie opłaty targowej.

 

                                                               

            §6. Uchwała podlega ogłoszeniu w  Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia  2009 r.

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

do uchwały Nr XXV/143/2008 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie opłaty targowej.

 

W proponowanej uchwale przyjmuje się podwyżkę stawek opłat targowych średnio o 8,3% zł w stosunku do roku 2006 w różnych formach sprzedaży, z jednoczesnym zaokrągleniem kwot do pełnych złotych.  Podwyżka stawek opłaty nie jest wysoka i nie powinna skutkować podwyżką cen artykułów sprzedawanych na targowisku  lokalnym.  Nie zostaje podwyższona stawka dotycząca sprzedaży  z ręki, koszyka, wózka itp.

Ustalone w uchwale różne formy sprzedaży,  odpowiadają warunkom handlu jakie występują na targowisku.[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z  2005r. Nr 143, poz. 1199, 

z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847 oraz

 z 2008 r. Nr 93, poz. 585 i Nr 116, poz. 730.

 

[2] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218,z 2008r. Nr 180, poz. 1111.