UCHWAŁA NR XXV/141/2008

RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia  26  listopada 2008roku.

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 

       Na podstawie  art. 10 ust.1  ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121 , poz. 844 , z  późn. zm.1 )  art. 18 ust. 2 pkt 8, art.. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591,  z późn. zm.2), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008r. w sprawie wysokości górnych  granic stawek kwotowych  podatków i opłatach lokalnych w 2009 r. (M. P. Nr 59, poz. 531) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 13 października 2008 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących  w 2009 roku  (M. P.  Nr 78, poz. 692 ) uchwala się , co następuje:

 

§ 1.  Określa  się wysokość stawek podatku od środków transportowych :

 

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:                                                                                     

   a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                                  -   572,00zł ,

   b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie                                         -   801,00zł , 

   c) powyżej 9 ton i poniżej   12 ton                                             - 1028,00zł ;

 

2) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem

    uznanym za równoważne z pneumatycznym:

 a) o liczbie osi - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej :

   - równej lub wyższej niż 12 ton , a mniejszej niż13 ton           -   1259,00zł ,

   - równej lub wyższej niż 13 ton , a mniejszej niż 14 ton          -   1315,00zł , 

   - równej lub wyższej niż 14 ton  , a mniejszej niż 15 ton         -   1371,00zł ,

   - równej lub wyższej niż 15 ton                                                -   1430,00zł ,

                                                         

 b) o liczbie osi - trzy i dopuszczalnej masie całkowitej :

- równej lub wyższej niż 12 ton , a mniejszej niż 17 ton          -  1315,00zł,

- równej lub wyższej niż 17 ton , a mniejszej niż 19 ton          -  1371,00zł ,

- równej lub wyższej niż 19 ton , a mniejszej niż 21 ton          -  1430,00zł ,

- równej lub wyższej niż 21 ton , a mniejszej niż 23 ton          -  1487,00zł ,

- równej lub wyższej niż 23 ton , a mniejszej niż 25 ton          -  1543,00zł ,

 - równej lub wyższej niż 25 ton                                               -  1714,00zł ,

c) o liczbie osi - cztery i więcej i dopuszczalnej masie całkowitej :

 - równej lub wyższej niż 12 ton , a mniejszej niż 25 ton         -  1714,00zł ,

 - równej lub wyższej niż 25 ton , a mniejszej niż 27 ton         -  1772,00zł ,

 - równej lub wyższej niż 27 ton , a mniejszej niż 29 ton         -  1908,00zł ,

 - równej lub wyższej niż 29 ton , a mniejszej niż 31 ton         -  2000,00zł ,

 - równej lub wyższej niż 31 ton                                              -   2172,00zł ; 

 

3) od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych     

     niż pneumatyczne

 a) o liczbie osi - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej :

    - równej lub wyższej niż 12 ton , a mniejszej niż 13 ton     -  1371,00zł ,

    - równej lub wyższej niż 13 ton , a mniejszej niż 14 ton     -  1487,00zł ,

    - równej lub wyższej niż 14 ton , a mniejszej niż 15 ton     -  1599,00zł ,

    - równej lub wyższej niż 15 ton                                           -  1714,00zł ,

       

 b) o liczbie osi - trzy i dopuszczalnej masie całkowitej :

- równej lub wyższej niż 12 ton , a mniejszej niż 17 ton      -  1487,00zł ,

- równej lub wyższej  niż 17 ton , a mniejszej niż 19 ton     -  1543,00zł ,

- równej lub wyższej niż 19 ton , a mniejszej niż 21 ton      -  1599,00zł ,

- równej lub wyższej niż 21 ton , a mniejszej niż 23 ton      -  1659,00zł ,

- równej lub wyższej niż 23 ton , a mniejszej niż 25 ton      -  1736,00zł ,

- równej lub wyższej niż 25 ton                                            -  2059,00zł ,

 

 c) o liczbie osi - cztery i więcej i dopuszczalnej masie całkowitej :

- równej lub wyższej niż 12 ton , a mniejszej niż 25 ton      -  1887,00zł ,

- równej lub wyższej niż 25 ton , a mniejszej niż 27 ton      -  2000,00zł ,

- równej lub wyższej niż 27 ton , a mniejszej niż 29 ton      -  2116,00zł ,

- równej lub wyższej niż 29 ton , a mniejszej niż 31 ton      -  2385,00zł ,

- równej lub wyższej niż 31 ton                                            -  2691,00zł ;

 

4) od ciągników  siodłowych i  balastowych  przystosowanych do używania  łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu  pojazdów :

                                                      

    a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony                                           -   687,00zł ,

    b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton                                                -   916,00zł ,

    c) od 9 ton i poniżej 12 ton                                                   - 1144,00zł ;

   

5) od ciągników  siodłowych i balastowych  przystosowanych  do używania   łącznie z

    naczepą lub z przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za

    równoważne z pneumatycznym :

                                                      

  a) o liczbie osi - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :

    - równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton     -   1371,00zł ,

    - równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 25 ton     -   1487,00zł ,                                                   

    - równej lub wyższej niż 25 ton i mniejszej niż 31 ton     -   1543,00zł ,

    - równej lub wyższej niż 31 ton                                         -  1714,00zł ,

   b) o liczbie osi – trzy i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:                                                                                                                           

    - równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 40 ton     -  1831,00zł ,

    - równej lub wyższej niż 40 ton                                        -   2172,00zł ;

 

 

6) od ciągników siodłowych  i balastowych  przystosowanych do  używania  łącznie z

    naczepą lub przyczepą , z innym systemem zawieszenia osi jezdnych niż pneumatyczne :                        

a)      o liczbie osi – dwie i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

 - równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton    -  1599,00zł ,

    - równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 25 ton    -   1659,00zł ,

    - równej lub wyższej niż 25 ton i mniejszej niż 31 ton    -   1714,00zł ,

    - równej lub wyższej niż 31 ton                                       -   2080,00zł ,

b)      o liczbie osi – trzy i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

 - równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 40 ton    -   1957,00zł ,

 - równej lub wyższej niż 40 ton                                        -   2691,00zł ;                                                    

 

7) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną  masę 

    całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie  z działalnością

    rolniczą prowadzona przez podatnika podatku  rolnego    -   344,00zł ;

 

8) od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za

    równoważne z pneumatycznym, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością 

    rolniczą prowadzoną  przez podatnika podatku rolnego :  

a)      o liczbie osi – jedna i dopuszczalnej masie całkowitej przyczepy lub naczepy łącznie z pojazdem silnikowym :

- równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszą niż 18 ton     -   399,00zł ,

      - równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszą niż 25 ton     -   456,00zł ,

      - równej lub wyższej niż 25 ton                                       -   575,00zł ,

b)      o liczbie osi -  dwie i dopuszczalnej masie całkowitej przyczepy lub naczepy łącznie z pojazdem silnikowym :

- równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszą niż 28 ton  -   515,00zł ,

    - równej lub wyższej niż 28 ton i mniejszą niż 33 ton   -   698,00zł ,

    - równej lub wyższej niż 33 ton i mniejszą niż 38 ton   -   966,00zł ,

    - równej lub wyższej niż 38 ton                                     -  1308,00zł ,                                                 

c)       o liczbie osi – trzy i dopuszczalnej masie całkowitej przyczepy lub naczepy łącznie z pojazdem silnikowym:

- równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszą niż 38 ton       -   858,00 zł ,

- równej lub wyższej niż 38 ton                                         - 1071,00 zł ;

                                                         

9) od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych niż

    pneumatyczne , z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną   przez

    podatnika   podatku rolnego :

a)      o liczbie osi – jedna i dopuszczalnej masie całkowitej przyczepy lub naczepy łącznie z pojazdem silnikowym :

- równej lub wyższej  niż 12 ton i mniejszą niż 18 ton   -   456,00zł ,

        - równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszą niż 25 ton    -   515,00zł ,   

        - równej lub wyższej niż 25 ton                                      -   687,00zł ,

b)      o liczbie osi – dwie i dopuszczalnej masie całkowitej przyczepy lub naczepy łącznie

    z  pojazdem silnikowym :                                                  

        - równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszą niż 28 ton    -   628,00zł ,                                                             

       - równej lub wyższej  niż 28 ton i mniejszą niż 33 ton   -    971,00zł ,

       - równej lub wyższej niż 33 ton i mniejszą niż 38 ton     -  1467,00zł ,

       - równej lub wyższej niż 38 ton                                       -  1931,00zł ,

c)       o liczbie osi – trzy i dopuszczalnej masie całkowitej przyczepy lub naczepy łącznie z pojazdem silnikowym :

     - równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszą niż 38 ton   -   1071,00zł ,

     - równej lub wyższej niż 38 ton                                     -   1456,00zł ;

    

10) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

    a) mniejszej  niż 30 miejsc                                                  -    916,00zł ,

    b) równej lub wyższej niż 30 miejsc                                   -  1714,00zł .

 

 

 

 

§ 2.  Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Nowem Nr XIV/70/2007 z dnia 27 listopada  2007 r., w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

                                     

§ 3.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

    

 

____________________________

 

1  Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.z 2005 r. Nr 143 , poz. 1199 ,   z 2006 r. Nr 220 , poz. 1601, Nr 225, poz. 1635 , Nr 245 , poz. 1775 , Nr 249 , poz. 1828, Nr 251 , poz. 1847 oraz z 2008 r. Nr 93 , poz. 585 i Nr 116, poz. 730

2  Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220 , Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 , poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203 i Nr 167 , poz. 1759 ,z 2005 r. Nr 172 , poz.1441 , Nr 175 , poz.1457,z 2006r. Nr 17 , poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 , poz. 327, Nr 138, poz. 974 , Nr 173 , poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 , poz. 1111.

 


 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

 

do uchwały Nr XXV/141/2008 Rady Miejskiej w Nowem   z dnia 26 listopada 2008 roku  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych . 

          

 

  W proponowanej nowej uchwale nie został zmieniony katalog przedziałów w poszczególnych kategoriach środków transportowych , ponieważ jest on prawidłowy i w praktyce naliczeń podatku sprawdza się.

We wszystkich środkach transportowych podwyższono stawkę podatku o wskaźnik cen towarów detalicznych i usług konsumpcyjnych w  pierwszym półroczu 2008r. tj. 4,2 %  (komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  z  15 lipca 2008 r. Monitor Polski Nr 54, poz.481). Również o taki wskaźnik  Minister Finansów podwyższył górne granice stawek kwotowych w podatku od środków transportowych na 2009r. i ogłosił w swoim Obwieszczeniu z dnia 29 lipca  2008  r.(Monitor Polski Nr 59, poz.531)

Wysokość stawek minimalnych w podatku od środków transportowych obowiązujących w 2009 r. została ogłoszona w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 13 października 2008 roku (Monitor Polski Nr 78 , poz. 692).