UCHWAŁA NR XXV/140/2008

RADY  MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia 26 listopada 2008 roku

 

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości  i zwolnień w tym podatku.

 

          

         Na podstawie  art. 5 ust. 1, 3 i 4, i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.[1] ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.     z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[2] ) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych  w 2009 r.  (M.P. Nr 59, poz. 531) uchwala się co następuje:

 

       §1. Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej, w następujących wysokościach :

 

         1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób      

     zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,60 zł od 1m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,90

    od

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku

    publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,25 zł od 1 m2 powierzchni,

 

          2) od budynków lub ich części:

 a)  mieszkalnych – 0,57 od 1 m2 powierzchni użytkowej,

 b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków

     mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej -14,60 zł

 c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym

      materiałem siewnym – 6,89 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

 d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń

zdrowotnych – 4,01 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

 e)  pozostałych, tj.:

     -  garaży – 5,50 od 1 m2 powierzchni użytkowej,

    - budynków letniskowych nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

        6,64 od 1 m2 powierzchni użytkowej,

    - budynków zajętych na prowadzenie statutowej działalności przez jednostki budżetowe

      4,97 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

    - zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez

     organizacje pożytku publicznego – 5,15 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

    -  gospodarczych i innych pozostałych – 4,05  od 1 m2 powierzchni użytkowej;

 

    3) od budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub  leśna – 2 % ich wartości.

                                            

 

        §2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle lub ich części zajęte na potrzeby działalności kulturalnej , przeciwpożarowej oraz służące ochronie zdrowia ludzi.

             

       §3. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Nowem Nr XIV/69/2007 z dnia 27 listopada 2007 r.  w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku.

 

 

        §4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie  z dniem 1 stycznia 2009 roku.

 

 

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

do uchwały Nr XXV/140/2008 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku.

 

  

      Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2008 r. (Monitor Polski z dnia 23 lipca 2008 roku ), wskaźnik  cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu  2008 roku wyniósł 4,2%.

      W proponowanej uchwale podwyższa się stawki obowiązujące w 2008 r. w sposób zróżnicowany tzn.:

- dla  budynków przeznaczonych na działalność gospodarczą  przyjmuje się wzrost stawki                

   o  8,6%,

- dla budynków gospodarczych i pozostałych przyjmuje się wzrost stawki o 4,5%,

- dla gruntów przeznaczonych na działalność gospodarczą – 8%,

- dla wszystkich pozostałych  nieruchomości przyjmuje się wzrost stawek o 4,2%.

        Na rok 2009 nie przewiduje się różnicowania stawki podatku w kategorii  budynków  lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, ponieważ dotychczas funkcjonujące zróżnicowanie stawki w tej kategorii (tj. budynki do 5000m2  powierzchni użytkowej i budynki powyżej 5000 m2 powierzchni użytkowej), zostało zakwestionowane przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.

         Wg wstępnych obliczeń i analiz, przyjęcie jednej stawki podatkowej w/w kategorii budynków, będzie skutkowało umiarkowanym wzrostem podatku od nieruchomości, szczególnie dla grupy przedsiębiorców. 

    [1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.U. z 2005r. Nr 143, poz. 1199,            z 2006r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635,Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847 oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 585 i Nr 116, poz. 730.

[2] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111.