UCHWAŁA NR XXV/139/2008

RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia 26 listopada 2008r.

 

   w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za  pierwsze trzy kwartały  2008r., przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2009 rok.

 

        Na podstawie art. 6, ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.[1]), oraz art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.[2])

 i zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 17 października 2008r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. (M.P. Nr 77, poz.831) uchwala się, co następuje:

    

     §1. Obniżyć średnią cenę skupu żyta za  pierwsze trzy kwartały 2008 r., stanowiącą podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2009r., z kwoty  55,80 zł za 1dt żyta – do kwoty 48,00 zł

 

     §2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem  1 stycznia 2009 r.

 

 

U Z A S A D N I E N I E :

 

do uchwały Nr XXV/139/2008 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 26 listopada 2008r.  w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2008 r., przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2009 rok.

 

 

    W oparciu  o komunikat Prezesa GUS z dnia 17.10.2008 r., w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów  2008r. (M. P. 81, poz.717), w którym określono średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r., ustalono, że kwota 55,80 zł za 1 dt żyta,  stanowiąca podstawę obliczenia podatku rolnego w 2009 roku, zostanie obniżona.

    W proponowanej uchwale przyjmuje się obniżenie stawki GUS o 14 %, a tym samym ustala się nową średnią cenę skupu żyta za 1 dt żyta , tj. kwotę 48,00 zł stanowiącą podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2009 rok.                                                                  

     Przyjęcie obniżonej ceny skupu żyta  (48,00 zł) spowoduje utrzymanie stawki podatku rolnego z

     

    

 [1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825 oraz z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730.

[2]Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111.