UCHWAŁA NR XXIV/137/2008
RADY MIEJSKIEJ W NOWEM
z dnia 29 października 2008 rokuw sprawie zmiany uchwały Nr XXI/124/2008 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, działek położonych

w północno-wschodniej części miasta Nowe, w rejonie ulic: Cisowej, Wrzosowej i Leśnej.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.
[1]) oraz art. 14 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu, przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.[2]) uchwala się, co następuje:


           §1. W uchwale Nr XXI/124/2008 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, działek położonych

w północno-wschodniej części miasta Nowe, w rejonie ulic: Cisowej, Wrzosowej i Leśnej wprowadza się następujące zmiany:

 

   1) §2 otrzymuje brzmienie:


      §2. Przedmiotem planu miejscowego są tereny przeznaczone pod funkcję:
   - mieszkaniową jednorodzinną,
   - zamieszkania zbiorowego,
   - usługi oświaty i wychowania,
   - produkcyjną,
   - usługową, w tym usługi podstawowe z zakresu ochrony zdrowia, handlu, gastronomii,   

       administracji, kultury itp.
     - komunikacyjną.”
  
2) załącznik graficzny do uchwały zastępuje się załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały.


          §2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.


         §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                                                          Przewodniczący

                                                                                                                      mgr Marek Słomiński

 

 

 

[1] Zmiany do wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz 558, Nr 113, poz 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111.

[1] Zmiany do wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6 poz 41 Nr 141 poz 1492; z 2005
Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087;z2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007r Nr 127, poz. 880.

 

 

 

 

 

 

 

 

            UZASADNIENIE

 

Do uchwały nr XXIV/137/2008 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/124/2008 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 23 czerwca  2008 r. sprawie w przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, działek położonych w północno-wschodniej części miasta Nowe, w rejonie ulic: Cisowej, Wrzosowej i Leśnej.

 

W trakcie prac związanych z wprowadzeniem zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wynikającej z  uchwały nr XXI/124/2008 Rady Miejskiej w Nowem z dnia  23 czerwca 2008 r.  w sprawie

w   przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, działek położonych

w północno-wschodniej części miasta Nowe, w rejonie ulic: Cisowej, Wrzosowej i Leśnej wpłynął do Burmistrza Nowego wniosek dotyczący wprowadzenia zmiany przeznaczenia działki nr 253 .

Działka nr 253 jako działka przyległa do obszaru zmiany objętej uchwałą nr XXI/124/2008 ma według wnioskodawcy spełniać funkcję mieszkaniową z usługową obejmującą usługi podstawowe z zakresu ochrony zdrowia, handlu.

Uznając propozycję wnioskodawcy jako korzystną postanowiono zmienić uchwałę Rady Miejskiej w Nowem XXI/124/2008 rozszerzając jej obszar opracowania o wnioskowaną działkę nr 253.

Niniejszym prosi się Wysoką Radę o podjęcie decyzji w sprawie przystąpienia  do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, której celem jest rozszerzenie granic opracowania określonych

w uchwale nr XXI/124/2008 Rady Miejskiej w Nowem z dnia  23 czerwca 2008 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, działek położonych w północno-wschodniej części miasta Nowe, w rejonie ulic: Cisowej, Wrzosowej i Leśnej .

 

 

                                                                                                                          Przewodniczący

                                                                                                                      mgr Marek Słomiński