UCHWAŁA NR XXIV/136/2008

RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia 29 października  2008 roku

 

w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym  przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.

 

      Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2  ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz.1299,

z późn. zm. [1]) Rada Miejska w Nowem, uchwala co następuje:

 

      § 1. Członek ochotniczej straży pożarnej otrzymuje ekwiwalent pieniężny w wysokości     6 zł za 1 godz. udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.

 

     § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego.

 

     § 3. Uchwała  podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Gminy w Nowem oraz w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej.

 

                                                                                                                          Przewodniczący

                                                                                                                      mgr Marek Słomiński

 

 

 

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2001r. Nr 113, poz.1207, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 52, poz. 452, z 2004 r. Nr 96, poz.959, z 2005 r. Nr 100, poz. 835 i 836, z 2006 r. Nr191, poz. 1410 z 2007 r. Nr 89, poz. 590 oraz  z 2008 r, Nr 163, poz. 1015

 

 

 

UZASADNIENIE

 

do uchwały Rady Miejskiej w  Nowem  Nr XXIV/136/2008 z dnia 29 października  2008 roku w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym  przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.

 

 

    Zgodnie z art. 28 ust.1 i 2  ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz.1299, z późn. zm.) członkowi ochotniczej straży pożarnej przysługuje ekwiwalent pieniężny za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu strażackim. Wysokość ekwiwalentu nie może przekraczać 1/175 przeciętnego wynagrodzenia, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, które wynosi  2951,36 zł. Przyjęta stawka 6 zł za  1 godz. działania ratowniczego lub ćwiczeń nie przekracza 1/175 części przeciętnego wynagrodzenia, które wynosi 16,81 zł.

                                                                                                                          Przewodniczący

                                                                                                                      mgr Marek Słomiński