UCHWAŁA   NR     XXIII /133/2008

RADY  MIEJSKIEJ  W  NOWEM

z dnia 1 października  2008 rok

 

w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

 

 

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca  1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.[1] ) uchwala się, co następuje:   

 

      § 1. Upoważnia się Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia  postępowań wobec dłużników alimentacyjnych zgodnie z przepisami ustawy

z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. nr 192, poz.1378 z późn. zm.)

 

      § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego.

 

     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Gminy w Nowem oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

                                                                                                         Przewodniczący

                                                                                                    mgr Marek Słomiński

 

 

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218

 

 

UZASADNIENIE

 

do uchwały Nr XXIII /133/2008 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 1 października 2008 r. w sprawie   przekazania zadań z zakresu ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. Nr 192,poz.1378 z póź.zm.).

            W związku z dotychczasową realizacją zadań z zakresu ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy  Społecznej w Nowem jak również z przygotowaną kadrą do realizacji tych zadań, zwracam się do Wysokiej Rady o pozytywne zaopiniowanie przedstawionej uchwały    w celu realizacji nałożonych ustawowo obowiązków.

 

                                                                                                           Przewodniczący

                                                                                                       mgr Marek Słomiński