W  dniach 11.08.2008 r. – 26.08.2008 r. została przeprowadzona kontrola przez Wydział Nadzoru i Kontroli Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Zakres kontroli:

1.       Kontrola wewnętrznych aktów:

                - Statut,

                - Regulamin organizacyjny.

      2.  Terminowość załatwiania skarg i wniosków.

      3. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

 

Okres objęty kontrolą  01.01.2007 r. – 31.12.2007 r.

 

Ustalenia kontroli:

1. Statut – bez uwag.

2. Regulamin organizacyjny – bez uwag.

3. Rejestr upoważnień i pełnomocnictw burmistrza gminy – bez uwag.

4. Załatwianie skarg i wniosków.

      Z ustnego przyjęcia skargi przez  p. M.W. nie został sporządzony protokół  i zainteresowany otrzymał

      odpowiedź ustną , a nie pisemną.

5. Akty stanu cywilnego

      W 6 przypadkach dotyczących wymeldowania z pobytu stałego,  w których strony w wyniku wszczętego

      postępowania wymeldowały się same  nie wydano decyzji administracyjnych umarzających wszczęte

      postępowania.

6. Ewidencja działalności gospodarczej:

     W decyzjach o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej jako organ odwoławczy wskazano błędnie

     Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego, a nie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy.