UCHWAŁA  NR  XXII /131/ 2008

RADY  MIEJSKIEJ  W  NOWEM

z  dnia  27  sierpnia  2008

 

zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Nowem Nr XVI/84/2008 z dnia 13 lutego 2008 w sprawie uchwalenia budżetu gminy  Nowe  na rok 2008.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z 2002 r. , Nr 23 , poz. 220 , Nr 62 , poz. 558 , Nr 113, poz.984 , Nr 153 , poz. 1271 i Nr 214 , poz. 1806 , z 2003r. Nr 80 , poz. 717 , Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102 , poz. 1055 i Nr 116 , poz. 1203 , z 2005 r. Nr 172 , poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 ) art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005  o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 , Nr 169, poz. 1420 , z 2006 r. Nr 45 , poz. 319 , Nr 104 , poz. 708 , Nr 170 , poz. 1217 i 1218 , Nr 187, poz. 1381 i Nr 249 , poz. 1832 ) uchwala się , co następuje:

 

1. Dokonać zmian w odpowiednich paragrafach uchwały budżetowej na 2008 rok .

§ 1.Dochody budżetu gminy Nowe zastępuje się kwotą    21.878.212  

     ( zgodnie z załącznikiem Nr 1).

    w tym :

    * dochody majątkowe               109.000 zł

    * dochody własne                 7.697.129 zł

    * dotacje                             5.775.319 zł

    * subwencje                         8.296.764 zł

 

§ 2.1.Wydatki budżetu gminy Nowe zastępuje się kwotą  23.786.212   

        ( zgodnie z załącznikiem Nr 2 ) .

    w  tym :

     * wydatki bieżące                19.923.382 zł

     * wydatki majątkowe            2.374.200 zł

     * dotacje z budżetu              1.488.630 zł

 

2.2. Limity wydatków na  wieloletnie programy  inwestycyjne ( 2008 – 2010 )

       i zgodnie  z  załącznikiem  Nr 3 ( zadania inwestycyjne na 2008 r. załącznik

       Nr  3a ) .

 

§3.Deficyt  gminy wynosi        1908.000 zł

 

 

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Nowego do :

2) zaciągnięcia zobowiązań :

 

Lit.c) na finansowanie realizacji zadania związanego z budownictwem socjalnym z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 168.960 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a .

 

2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego .

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

                                                                                                               Przewodniczący

                                                                                                           mgr Marek Słomiński

    

 

 

Uzasadnienie

 

do  uchwały Rady Miejskiej Nr XXII/131/ 2008 z dnia   27 sierpnia  2008  zmieniającej uchwałę RM w Nowem Nr XVI / 84 / 2006 z dnia 13.02.2008 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe na 2008 rok .

 

Przedstawione w niniejszej uchwale zmiany w budżecie  dotyczą :

 

1. Zmiany w subwencji  oświatowej .

2. Zmiany w planie dochodów i wydatków .

3.  Podział  rezerwy ogólnej .

 

Ad. 1. na wniosek gminy Nowe Minister Edukacji Narodowej przyznał z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwotę 43.525 zł na dofinansowanie wydatków gminy Nowe związanych z przeprowadzeniem remontu bieżącego dotyczącego wymiany pokrycia dachowego na budynku gimnazjum w Nowem .

 

Ad. 2. Na podstawie umowy zawartej 7.03.2008 pomiędzy BGK z siedzibą w Warszawie a Gminą Nowe o udzieleniu wsparcia finansowego ze środków Funduszu Dopłat BGK na realizację zadania dotyczącego budownictwa socjalnego w kwocie 111.500 zł  oraz kwoty 57.460 zł  wprowadza się do budżetu po stronie dochodów –

w dz. 700 rozdz. 70004 § 6290 kwotę  168.960 zł

po stronie wydatków w dz. 700 rozdz. 70004 § 6050 kwotę 111.500 zł – adaptacja  hydroforni Kończyce .                                

                             dz. 700  rozdz.70004 § 4270 kwotę    57.460 zł – adaptacja   lokali w budynku Gajewo

 

- na podstawie umowy Nr RG.II.3020 – UDOT/2008 pomiędzy Zarządem Woj. Kuj.

Pomorskiego a Gminą Nowe przyznano dotację w kwocie 14.700 zł na dofinansowanie zadania „ Wiejski plac zabaw we wsi Bochlin ” .

dochody  010 – 01095 § 6630 – 14.700 zł

wydatki   010 – 01095 § 6050 – 14.700 zł

ponadto dokonano przeniesienia planowanych środków stanowiących udział własny gminy na budowę placów zabaw dla dzieci na terenach wiejskich w kwocie 70.000 zł

z  działu   921 rozdz. 92109 – 6050

do działu  010 rozdz. 01095 – 6050

 

- dział 853 – rozdz. 85395 – wprowadza się do planu dochody w wysokości

118.457 zł przeznaczone na dofinansowanie projektu p.n.7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach programu p.n. A jak aktywność – aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Nowe .

- w ramach wydatków – wprowadza się kwotę 118.457 zł na realizację zadania realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej ze środków Unii Europejskiej PO – Kapitał Ludzki oraz przesuwa się z rozdziału 85214 kwotę 12.908 zł oraz rozdz. 85295 kwotę  989 zł stanowiącą udział własny w realizacji programu .

- w dziale 600 rozdz. 60016 przenosi się z zadań inwestycyjnych środki w kwocie 120.000 zł na zadania remontowe  z uwagi na niższe ceny wykonania zadań inwestycyjnych dotyczących ul. Zduńskiej , Nad Skarpą oraz wybudowanie chodnika we wsi Komórsk .

 

- w dziale 852 – wprowadza się kwotę 221.320 zł na podstawie decyzji Woj. Kuj. Pomorskiego zwiększającej dotację celową na 2008 rok

w rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze 114.519 zł na wypłaty zasiłków stałych oraz w rozdz. 85295 – pozostała  działalność 89.120 zł na dofinansowanie realizacji programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” , w rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne 17.681 zł na wdrożenie ustawy alimentacyjnej .

 

Ad. 3 . Uruchamia się część rezerwy ogólnej w kwocie 50.000 zł na pokrycie występujących braków :

 

- Instytucja Kultury – 25.000 zł na dofinansowanie imprez , oraz pokrycie braków w zakupie opału, energii na skutek wzrostu cen .

- Ochotnicza Staż Pożarna – 10.000 zł na zakup paliwa oraz wynagrodzenia strażaków i kierowców .

- Świetlice wiejskie – 10.000 zł pomoc w remoncie dachu i podłóg w świetlicy wiejskiej we wsi Mątawy oraz uporządkowanie terenu przy świetlicy wiejskiej we wsi Osiny .

- Sport w szkołach – 5.000 zł  na pokrycie kosztów transportu .

 

Zwiększa się dochody własne z tytułu :

 

a) 6.000 zł za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholi przeznaczając je na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi  w rozdz. 85154 .

 

b) 65.000 zł zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75814 § 0920 z tytułu odsetek od środków zgromadzonych n rachunkach bankowych przeznaczając je na bieżące remonty dróg gminnych

rozdz. 60016 § 4300 – 35.000    oraz gospodarkę gruntami i nieruchomościami

rozdz. 70005 § 4300 – 30.000 zł  na pokrycie braków związanych ze wznowieniem granic oraz prac geodezyjnych .

 

                                                                                                               Przewodniczący

                                                                                                           mgr Marek Słomiński