UCHWAŁA NR XXII/129/2008

RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

 z dnia 27 sierpnia 2008 roku

 

 w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów.

 

Na podstawie art. art. 17 ust. 1, 2, 4  ustawy z dnia 7 września1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku,  Nr 256, poz. 2572 z póź. zmianami[1]) uchwala się co następuje:

 

 

 

§ 1. Ustala się  plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowe z siedzibami i strukturami organizacyjnymi jak następuje:

     1. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Arkadego Fiedlera w Nowem z siedzibą przy ulicy Myśliwskiej 2b o strukturze

        organizacyjnej I-VI,

     2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rychławie z siedzibą Rychława 45 o strukturze organizacyjnej

        I-VI,

     3. Szkoła Podstawowa w Trylu z siedzibą Tryl 98 o strukturze organizacyjnej I-VI.

§ 2. Określa się granice obwodów publicznych szkół podstawowych wymienionych w § 1 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§  3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego.

§ 4. Traci moc uchwała Nr VIII/55/1999 z dnia 13 marca 1999 roku   w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Nowe.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2008 roku i podlega ogłoszeniu  w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

                                              

                                                                                                                        Przewodniczący

                                                                                                                   mgr Marek Słomiński

  [1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, , Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781,  z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, , Nr 167, poz. 1400, , Nr 249, poz. 2104,  z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658,  z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818,  Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416.

 

UZASADNIENIE

 

do Uchwały Nr XXII/129/2008 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27 sierpnia 2008 roku.

 

     Celem wprowadzenia uchwały jest racjonalizacja sieci szkolnej w Gminie Nowe. Przedstawione zmiany granic obwodów publicznych szkół podstawowych podyktowane są koniecznością włączenia do istniejących obwodów szkolnych nowo powstałych ulic.

Podjęcie Uchwały Rady Miejskiej w Nowem Nr XX/112/2008 z dnia 27 maja 2008 roku w sprawie likwidacji Punktu Filialnego w Pastwiskach Szkoły Podstawowej w Trylu, powoduje zmianę obwodu Szkoły Podstawowej w Trylu.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

 

                                                                                                                        Przewodniczący

                                                                                                                   mgr Marek Słomiński

 

 

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XXII/129/ 2008 

Rady Miejskiej w Nowem

z dnia27 sierpnia 2008 roku

 

Granice obwodów szkół podstawowych w Gminie Nowe

od 1 września 2008 roku

 

Nazwa szkoły podstawowej

Adres  szkoły podstawowej

Obwód szkoły

Nazwy

miejscowości

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Arkadego Fiedlera                     w Nowem

86-170 Nowe

ul. Myśliwska 2b

Miasto Nowe, Bochlin, Kozielec, Kończyce,

Dolne Morgi, Górne Morgi, Zdrojewo, Gajewo,

Gajewo Zbudowania, Głodowo.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II                w Rychławie

86-170 Nowe

Rychława 45

Przyny, Milewko, Milewo,  Twarda Góra Rychława.

Szkoła Podstawowa              w Trylu

86-170 Nowe

Tryl 98

Tryl, Mątawy,

Mały Komorsk, Pastwiska.

 

 

                                                                                                                        Przewodniczący

                                                                                                                   mgr Marek Słomiński