UCHWAŁA NR  XXII/128/2008

RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia 27 sierpnia 2008 r.

 

w sprawie zamiany nieruchomości położonych we wsi Zdrojewo i Bochlin.

 

Na podstawie pkt. 5 załącznika nr 1 do uchwały Nr XXVIII/188/2005 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 31 maja 2005r w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, obciążania nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Nowe oraz ich wydzierżawiania, najmu albo użyczania na okres dłuższy niż trzy lata (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 78 poz. 1437, Nr 108 poz. 1880, 2006r Nr 18 poz. 262) uchwala się co następuje:

 

§ 1. Postanawia się wyrazić zgodę na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Nowe, a Państwem Krystyną i Andrzejem Olszewskimi.

Gmina Nowe przeniesie na rzecz Państwa Krystyny i Andrzeja Olszewskich własność nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr KW 28070 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świeciu, oznaczonej w rejestrze gruntów jako działka nr 198/14 o powierzchni 0,1594ha położona w jednostce ewidencyjnej Nowe, w obrębie Kozielec, w zamian za co Państwo Krystyna       i Andrzej Olszewscy przeniosą na rzecz Gminy Nowe własność nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr KW 19532 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świeciu, oznaczonej w rejestrze gruntów jako działka nr 192/2 o powierzchni 0,0715ha położona w jednostce ewidencyjnej Nowe, w obrębie Zdrojewo.

 

§ 2. W odniesieniu do działki nr 198/14 o powierzchni 0,1594ha położonej w obrębie ewidencyjnym Kozielec traci moc uchwała nr XII/58/2007 Rady Miejskiej w Nowem z dnia  4 października 2007r w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych na terenie wsi Bochlin.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem i Biuletynie Informacji Publicznej.

 

                                                                                                                  Przewodniczący

                                                                                                                mgr Mark Słomiński

 

 

UZASADNIENIE

 

do uchwały Nr XXII/128/2008 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27 sierpnia 2008r w sprawie zamiany nieruchomości położonych we wsi Zdrojewo i Bochlin.

 

W dniu 4 grudnia 2007r do Urzędu Gminy w Nowem wpłynęło pismo Państwa Krystyny i Andrzeja Olszewskich, w którym Państwo Olszewscy informują Burmistrza Nowego o drodze zlokalizowanej na ich nieruchomości położonej we wsi Zdrojewo, a która służy użytkowi powszechnemu. Wnoszący pismo oczekują rozwiązania problemu.

Po sprawdzeniu stanu faktycznego, Burmistrz Nowego podjął negocjacje z Państwem Olszewskimi na temat uregulowania stanu prawnego drogi. Pierwsze spotkanie odbyło 18 grudnia 2007r. W czasie tego spotkania Państwo Olszewscy zakomunikowali, że oczekują nieruchomości zamiennej za przekazanie części nieruchomości, na której zlokalizowana jest droga i nie są zainteresowani rekompensatą pieniężną.

       Negocjacje w napiętej atmosferze trwały do 4 lipca 2008r, kiedy to strony osiągnęły ostateczne porozumienie.

W przedwstępnej umowie zamiany nieruchomości uzgodniono, że Gmina Nowe przeniesie na rzecz Państwa Krystyny

i Andrzeja Olszewskich własność nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr KW 28070 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świeciu, oznaczonej w rejestrze gruntów jako działka nr 198/14 o powierzchni 0,1594ha położona w jednostce ewidencyjnej Nowe, w obrębie Kozielec (nieruchomość przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe),

w zamian za co Państwo Krystyna i Andrzej Olszewscy przeniosą na rzecz Gminy Nowe własność nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr KW 19532 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świeciu, oznaczonej w rejestrze gruntów jako działka nr 192/2 o powierzchni 0,0715ha położona w jednostce ewidencyjnej Nowe, w obrębie Zdrojewo (nieruchomość z zlokalizowaną drogą). Strony uzgodniły również, że gdy z operatu wyceny nieruchomości będzie wynikało, iż nieruchomość Gminy Nowe posiada wyższą wartość od wartości nieruchomości Państwa Krystyny i Andrzeja Olszewskich, to różnica wartości zostanie zaliczona na poczet odszkodowania za bezumowne korzystanie przez Gminę Nowe z nieruchomości Państwa Krystyny i Andrzeja Olszewskich. Państwo Olszewscy zrzekli się ponadto wszelkich roszczeń w stosunku do Gminy Nowe wynikających z bezumownego korzystania z drogi w przeszłości, których wartość wykraczałaby poza różnicę wartości zamienianych nieruchomości. Gmina Nowe uzyskała także zgodę na korzystanie z drogi od dnia podpisania przedwstępnej umowy zamiany nieruchomości.

W przypadku braku porozumienia z Państwem Krystyną i Andrzejem Olszewskimi, Burmistrz Nowego rozważał przeniesienie lokalizacji drogi w inne miejsce. Na takie rozwiązanie uzyskano nawet akceptację właściciela nieruchomości sąsiedniej. Rozwiązanie to było jednak obarczone wysokimi kosztami – geodezyjnego wydzielenia pasa drogowego, wykupienia gruntu i urządzenia drogi.

Na mocy uchwały nr XII/58/2007 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 4 października 2007 r w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych na terenie wsi Bochlin, działka     nr 198/14 o pow. 0,1594ha położona

w obrębie ewidencyjnym Kozielec została przeznaczona do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste. Obecnie działka nr 198/14 ma być przedmiotem umowy zamiany. Zachodzi więc potrzeba pozbawienia mocy obowiązywania przywoływanej uchwały w odniesieniu do działki nr 198/14.

Art. 37 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami stanowi, że nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli zbycie następuje w drodze umowy zamiany lub darowizny.

            Prosi się Wysoką Radę o podjęcie decyzji w sprawie zamiany nieruchomości położonych we wsi Zdrojewo

i Bochlin.

 

                                                                                                                  Przewodniczący

                                                                                                                mgr Mark Słomiński