UCHWAŁA NR XXII/130/2008

RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia 27 sierpnia 2008 roku

 

w sprawie ustalenia zasad kierowania radnych Rady Miejskiej w Nowem w podróż służbową krajową lub zagraniczną oraz rozliczenia zwrotu kosztów z tego tytułu.

 

 

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm[1].), §5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. Nr 66, poz. 800, z późn. zm.[2]), Rada Miejska w Nowem uchwala co następuje:

 

 

 

§ 1. Dla radnych kierowanych w podróż służbową wystawia się i rozlicza polecenie wyjazdu służbowego zgodnie z zasadami niniejszej uchwały.

 

            § 2. 1. Radny, który ma odbyć podróż służbową pobiera druk polecenia wyjazdu służbowego

w Referacie Organizacyjnym i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Gminy w Nowem, od osoby, której przypisano

w zakresie czynności obsługę Rady Miejskiej.

 

2. Polecenie wyjazdu służbowego ewidencjonuje się w odpowiednim rejestrze oraz nadaje się mu numer.

 

3. Osoba, która otrzymała polecenie wyjazdu służbowego, powinna uzyskać na tym druku podpis osoby zlecającej wyjazd służbowy, o której mowa w §2.

 

4. Osoba, o której mowa w ust. 3, może pobrać na poczet wyjazdu służbowego na terenie kraju zaliczkę, wówczas wypełnia druk polecenia wyjazdu służbowego, w części dotyczącej zaliczki, który powinien być zatwierdzony do wypłaty zgodnie z zapisami w aktualnym zarządzeniu Burmistrza Nowego w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy w Nowem.

 

5. Rozliczenie z pobranej zaliczki następuje w momencie rozliczenia polecenia wyjazdu służbowego.

 

§ 3. Koszty polecenia wyjazdu służbowego (np.: za nocleg), powinny być udokumentowane fakturą wystawioną na Urząd Gminy w Nowem.

 

            § 4.  Stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu dla potrzeb zwrotu kosztów przejazdu samochodem osobowym niebędącym własnością Gminy Nowe ustala się w wysokości określonej przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy ( Dz. U. z 2002 r.  Nr 27, poz 271 z późn. zm. ).

 

§ 5. 1. Rozliczenie polecenia wyjazdu służbowego na terenie kraju następuje przez osobę, która odbyła wyjazd służbowy nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zakończenia tego wyjazdu, poprzez oddanie wypełnionego druku polecenia wyjazdu służbowego do Referatu Budżetu i Finansów na stanowisko, zajmujące się rozliczaniem tych dokumentów.

 

2.  Potwierdzeniem odbytego wyjazdu służbowego jest pieczątka z miejsca pobytu, opatrzona datą i parafą, lub pisemne oświadczenie na druku polecenia wyjazdu służbowego osoby, która otrzymała polecenie wyjazdu służbowego.

 

3.  Kontroli merytorycznej odbytego wyjazdu służbowego dokonuje się zgodnie z zapisami w aktualnym zarządzeniu Burmistrza Nowego w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie w Nowem.

 

4. Osoba, której zlecono wyjazd służbowy, dokonując rozliczenia, na odwrocie polecenia wyjazdu służbowego zobowiązana jest wpisać:

 

1)   skąd i dokąd odbyła wyjazd służbowy,

2)   termin, godziny wyjazdu i przyjazdu,

3)   koszty przejazdu,

4)   diety, koszty noclegów,

5)   wysokość pobranej zaliczki oraz złożyć swój podpis i opatrzyć datą.

 

§ 6. Polecenie wyjazdu służbowego poza granicami kraju dla radnych Rady Miejskiej w Nowem następuje zgodnie z przepisami § 3 pkt 1, 2, 3 i 4 niniejszej uchwały.  

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

    Przewodniczący

mgr Marek Słomiński

 

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218.

[2] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2002 r. Nr 14, poz. 138, z 2003 r. Nr 33, poz. 280. 

 

UZASADNIENIE

 

do uchwały Rady Miejskiej w Nowem Nr XXII/130/2008 z dnia 27 sierpnia 2008 r w sprawie ustalenia zasad kierowania radnych Rady Miejskiej w Nowem w podróż służbową krajową lub zagraniczną oraz rozliczenia zwrotu kosztów z tego tytułu.

 

  

Zgodnie z art. 25, ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), na zasadach ustalonych przez Radę Gminy, radnemu przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych.

Biorąc pod uwagę wszystkie aktualne przepisy prawa określające warunki dokonywania zwrotu oraz wysokość należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych, określono je w tekście jednolitym niniejszej uchwały.

Uchwała określa sposób postępowania oraz stosowane dokumenty służące rozliczeniu kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych.

 

    Przewodniczący

mgr Marek Słomiński