UCHWAŁA NR XXI/125/2008

RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia 23 czerwca 2008 roku

 

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bochlin

 

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[1]), uchwala się co następuje:

 

 

      § 1. Zatwierdza się „Plan Odnowy Miejscowości Bochlin”, przyjęty przez Zebranie Wiejskie Sołectwa Bochlin uchwałą nr 1/2008 w dniu 20 czerwca 2008, stanowiący załącznik do uchwały.

 

     § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

    § 3. Traci moc Uchwała Nr XL/249/2006 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 1 czerwca 2006r. w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Bochlin.

 

    § 4. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

 

                                                                                                                      Przewodniczący

                                                                                                                  mgr Marek Słomiński

 

 

 

[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,       Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, , z 2004r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203,  z 2005r Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, 2006r Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218

 

 

 

UZASADNIENIE

 

do uchwały Nr XXI/125/2008 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 23 czerwca 2008r w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bochlin

 

„Plan Odnowy Miejscowości” wymagany jest jako załącznik do złożenia wniosku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2007 – 2013 (Dz.U. Nr 38, poz. 220)

 

Zgodnie z § 10 pkt 2 lit. a, Rozporządzenia , Plan Odnowy Miejscowości przyjmuje zebranie wiejskie a następnie zgodnie z § 10 pkt 2 lit. b zatwierdza Rada Miejska.

 

Ponieważ gmina Nowe zamierza ubiegać się o fundusze strukturalne na realizację Planu Odnowy Miejscowości Bochlin podjęcie uchwały o zatwierdzeniu Planu Odnowy Miejscowości Bochlin jest konieczne.

 

 

                                                                                                                     Przewodniczący

                                                                                                                  mgr Marek Słomiński