UCHWAŁA Nr XXI/126/2008

RADY MIEJSKIEJ w NOWEM

z dnia 23 czerwca 2008

zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Punktu Filialnego w Pastwiskach Szkoły Podstawowej w Trylu.

       Na podstawie art. 59 ust. 1, 2 i 3 w zw. z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.[1]), art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[2]) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.[3])  uchwala się,  co następuje:

         § 1. W uchwale Nr XX/112/2008 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie likwidacji Punktu Filialnego w Pastwiskach Szkoły Podstawowej w Trylu § 7 otrzymuje brzmienie:

 § 7.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Nowem oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.”

        § 2. Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Nowego.

 

        § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Nowem oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

                                                                                                             Przewodniczący

                                                                                                           mgr Marek Słomiński

 

  

 

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, , Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781,  z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, , Nr 167, poz. 1400, , Nr 249, poz. 2104,  z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658,  z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818,  Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292.

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U.  z 2002 roku, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806,  z 2003 r.  Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,  z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,z 2006 r. Nr 17, poz.128,   z 2006 r. Nr 181, poz. 1337,  z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218.

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2005 roku, Nr 169, poz. 1420,  z 2006 roku, Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007roku, Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr140, poz. 987,.

 

  

Uzasadnienie

 

 do Uchwały Nr XXI/126/2008 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 23 czerwca 2008 roku zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Punktu Filialnego w Pastwiskach Szkoły Podstawowej w Trylu.

 

 Wydział Kontroli i Nadzoru Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zawiadomił przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowem o dostrzeżonej wadzie uchwały podjętej przez Radę Miejską na poprzednie sesji. Tą wadą jest zapisanie w uchwale, iż podlega ona publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, podczas gdy w ocenie Wojewody uchwała nie powinna być publikowana Dzienniku Urzędowym.

Niniejsza uchwała koryguje dostrzeżoną wadę.

 

                                                                                                               Przewodniczący

                                                                                                           mgr Marek Słomiński