UCHWAŁA NR XXI/124/2008

RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia 23 czerwca 2008 roku

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, działek położonych w północno-wschodniej części miasta Nowe, w rejonie ulic: Cisowej, Wrzosowej i Leśnej.

 

            Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym[1]   oraz   art.  14   ust  1 i 2  ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym[2] , uchwala się, co następuje:

 

§  1. Przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,  działek położonych w północno-wschodniej części miasta Nowe, w rejonie ulic: Cisowej, Wrzosowej i Leśnej.

 

§  2. Przedmiotem planu miejscowego są tereny przeznaczone pod funkcję:

-    mieszkaniową jednorodzinną,

-    zamieszkania zbiorowego,

-    usługi oświaty i wychowania,

-    produkcyjną,

-    usługową,

-    komunikacyjną.

 

§ 3. Granice terenu określone są na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 5. Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                                Przewodniczący

                                                                                                             mgr Marek Słomiński

 

 

[1] (  Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591;  z 2002 r. Nr 23,  poz. 220,  Nr 62, poz. 558,  Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271,  Nr 214,  poz. 1806;  z 2003 r.  Nr 80, poz. 717,  Nr 162, poz.1568;  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,  Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r.  Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 ) 

[1] ( Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717;  z 2004 r. Nr 6 poz. 41,  Nr 141, poz. 1492;  z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087; z 2006 r.Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635 )

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Do uchwały nr XXI/124/2008 Rady Miejskiej w Nowem z dnia  23 czerwca 2008 r.  w sprawie w   przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

działek położonych w północno-wschodniej części miasta Nowe, w rejonie ulic: Cisowej, Wrzosowej i Leśnej.

 

Wobec braku  na terenie miasta Nowe nowych terenów przeznaczonych  pod zabudowę mieszkaniową i wobec pojawiającego się popytu na działki budowlane z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne   przeprowadzono ocenę i analizę wykorzystania terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową .

Zgodnie z obowiązującym zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w północno-wschodniej części miasta Nowe uchwalonej uchwałą  nr XXIV/166/2005 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 31 stycznia 2005 r. ogł. w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. nr 50 poz. 1001 z dnia 28.04.05 r.  działka nr  254/3 stanowi teren  oznaczony symbolem 2 KDZ , który jest przeznaczony :

„ pod  funkcję komunikacyjną – istniejącą i projektowaną drogę zbiorczą z adaptacją i rozbudową układu do uzyskania normatywnych parametrów użytkowych.

W terenie 1KDZ:

w rejonie skrzyżowania z drogą krajową adaptuje się istniejącą jezdnię z nakazem rozbudowy do dwujezdniowego układu ( po minimum 2 pasy ruchu),

dopuszcza się realizację „małego ronda” w rejonie skrzyżowania odcinka drogi w terenie 1KDZ (ul. Wiatracznej) z osią dróg w terenie 23KDD i 113KDL,

nakaz realizacji sygnalizacji świetlnej w systemie „zielonej fali”, skoordynowanej z istniejącą sygnalizacją.

Skrzyżowanie projektowanej drogi w terenie 2KDZ z drogą krajową wymaga przebudowy istniejącego zjazdu publicznego. Pożądana realizacja sygnalizacji świetlnej podporządkowanej istniejącej „zielonej fali”.

W przypadku realizacji drogi lokalnej w terenie 4KDL dopuszcza się lokalizację małego ronda w rejonie jej skrzyżowania z drogą 1KDZ.

Nakaz wprowadzenia technicznych urządzeń ochronnych (barier, ekranów akustycznych itp.).

Ponadto obowiązują ustalenia zawarte odpowiednio w rozdziałach  3, 4 i 5 działu II. ”.

 

Celem przystąpienia do sporządzenie zmiany w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego jest w dopuszczenie na w/w działce możliwości zabudowy budownictwem mieszkaniowym jednorodzinnym lub jako alternatywne możliwości wynikające z potrzeb zagospodarowania terenów sąsiednich usługami oświatowymi i wychowania wraz  z zamieszkaniem zbiorowym , produkcyjną usługową ( sąsiedztwo dawnego internatu – alternatywa budowy hali  sportowej z zapleczem )

 

Niniejszym prosi się Wysoką Radę o podjęcie decyzji w sprawi przystąpienia  do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, działek położonych w północno-wschodniej części miasta Nowe, w rejonie ulic: Cisowej, Wrzosowej i Leśnej, której celem jest rozszerzenie możliwości wykorzystania terenu dotychczas bezużytecznego.

 

                                                                                                                Przewodniczący

                                                                                                           mgr Marek Słomiński