UCHWAŁA NR  XXI/123/2008

RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia 23 czerwca 2008r

 

w sprawie fizycznej likwidacji odcinka linii kolejowej nr 242 Twarda Góra – Nowe od km 0,210 do km 5,800.

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U.          z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.[1]) uchwala się co następuje:

 

§ 1. Postanawia się przeznaczyć do fizycznej likwidacji odcinek linii kolejowej nr 242 Twarda Góra – Nowe od km 0,210 do km 5,800, która zlokalizowana jest:

- na działce ewidencyjnej nr 3/1 o pow. 1,1539ha położonej w obrębie ewidencyjnym Nowe, zapisanej w księdze wieczystej nr 50118 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świeciu,

- na działce ewidencyjnej nr 497/1 o pow. 0,1772ha położonej w obrębie ewidencyjnym Nowe, zapisanej w księdze wieczystej nr 50118 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świeciu,

- na działce ewidencyjnej nr 525/1 o pow. 1,4457ha położonej w obrębie ewidencyjnym Nowe, zapisanej w księdze wieczystej nr 50118 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świeciu,

- na działce ewidencyjnej nr 228/1 o pow. 2,2500ha położonej w obrębie ewidencyjnym Kozielec, zapisanej w księdze wieczystej nr 50118 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świeciu,

-  na działce ewidencyjnej nr 111 o pow. 0,3000ha położonej w obrębie ewidencyjnym Twarda Góra, zapisanej w księdze wieczystej nr 50118 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świeciu,

- na działce ewidencyjnej nr 132 o pow. 1,5300ha położonej w obrębie ewidencyjnym Twarda Góra, zapisanej w księdze wieczystej nr 50118 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świeciu,

- na działce ewidencyjnej nr 135 o pow. 1,2600ha położonej w obrębie ewidencyjnym Twarda Góra, zapisanej w księdze wieczystej nr 50118 prowadzonej przez Sąd Rejonowy  w Świeciu,

- na działce ewidencyjnej nr 167-b o pow. 0,0100ha położonej w obrębie ewidencyjnym Rychława, zapisanej w księdze wieczystej nr 50122 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świeciu,

- na działce ewidencyjnej nr 168 o pow. 0,2600ha położonej w obrębie ewidencyjnym Rychława, zapisanej w księdze wieczystej nr 50118 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świeciu.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem i w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

                                                                                                              Przewodniczący

                                                                                                         mgr Marek Słomiński

 

 

 

 

[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,  Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, , z 2004r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203,  z 2005r Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, 2006r Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218

 

 

 

UZASADNIENIE

 

do uchwały Nr  XXI/123/2008 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 23 czerwca 2008r w sprawie fizycznej likwidacji odcinka linii kolejowej nr 242 Twarda Góra – Nowe od km 0,210 do km 5,800km.

 

Uchwałą nr 137 Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. z dnia 10 maja 2002r podjęto decyzję o likwidacji odcinka linii kolejowej nr 242 Twarda Góra – Nowe od km 0,210 do km 6,100. Decyzją z dnia 20 lutego 2005r Minister Transportu i Budownictwa wyraził zgodę na przekazanie przez PKP S.A. na rzecz Gminy Nowe prawa użytkowania wieczystego nieruchomości po zlikwidowanym odcinku linii kolejowej nr 242 Twarda Góra – Nowe. Decyzją nr 14 z dnia 11 marca 2005r wyłączono z ewidencji terenów zamkniętych działki ewidencyjne, na których znajduje się zlikwidowana linia kolejowa. Uchwałą nr 664 z dnia 22 listopada 2005r Zarząd PKP S.A. wyraził zgodę na nieodpłatne przeniesienie na rzecz Gminy Nowe prawa użytkowania wieczystego działek nr: 3/1, 497/1 i 525/1 w obrębie Nowe, 111, 132 i 135 w obrębie Twarda Góra, 228/1 w obrębie Kozielec, 167-b i 168 w obrębie Rychława, wraz z prawem własności budowli i urządzeń znajdujących się na działkach wchodzących w skład części zlikwidowanej linii kolejowej nr 242 Twarda Góra – Nowe od km 0,210 do km 5,800.

Na podstawie umowy nieodpłatnego przeniesienia praw wieczystego użytkowania gruntów i własności budowli i urządzeń stanowiących odrębne od gruntu przedmioty własności oraz ustanowienia prawa użytkowania zawartej w dniu 21 marca 2006r, Gmina Nowe weszła  w posiadanie odcinka linii kolejowej nr 242 Twarda Góra – Nowe od km 0,210 do km 5,800 oraz stała się użytkownikiem wieczystym gruntów, na których przedmiotowy odcinek linii kolejowej jest usytuowany. Na mocy przywoływanej umowy ustanowiono jednocześnie nieodpłatnie i na czas nieokreślony na rzecz spółki działającej pod firmą Telekomunikacja Kolejowa spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na nabytym prawie użytkowania wieczystego prawo użytkowania, którego wykonywanie ograniczone jest do działki nr 168 o pow. 0,2600ha  w obrębie Rychława, polegające na prawie dostępu i korzystania z kabli i urządzeń znajdujących się na działce nr 168, które służą do działalności wymienionej spółki.

W akcie notarialnym określono wartość przekazanego prawa użytkowania wieczystego na kwotę 78 088,00zł, a wartość budowli i urządzeń tworzących odcinek linii kolejowej na kwotę 1 049 865,00zł, co daje łączną wartość 1 127 953,00zł.

Polskie Koleje Państwowe S.A. nie przekazały Gminie Nowe praw do działek oznaczonych nr 448/1 i 553/1 o łącznej pow. 1,7823ha położonych w Nowem przy ulicy Dworcowej 1. Na nieruchomościach tych zlokalizowana jest stacja końcowa linii kolejowej nr 242 z budynkiem dworca, w którym mieszczą się mieszkania zakładowe. PKP. S.A. w uzasadnieniach odmów przekazania opisywanych nieruchomości wskazuje na potrzebę uregulowania praw do gruntui korzystne warunki zakupu lokali mieszkalnych przez ich dotychczasowych najemców.

Gmina Nowe na pozyskanej części linii kolejowej podjęła próbę przywrócenia ruchu pociągów. Odcinek przekazanej linii kolejowej nr 242 Twarda Góra – Nowe był przedmiotem umowy z dnia 11 maja 2006r łączącej Gminę Nowe ze Stowarzyszeniem Kolejowych Przewozów Lokalnych z siedziba w Kaliszu. Gmina Nowe udostępniła odcinek linii klejowej na cele działalności usługowej w zakresie transportu kolejowego pasażerskiego i towarowego oraz do zarządzania linią. SKPL z siedzibą w Kaliszu nie uruchomił przewozów kolejowych, co było przyczyną wypowiedzenia umowy dokonanego w dniu 5 października 2007r. Nieuruchomienie przewozów było spowodowane brakiem praw do stacji końcowej w mieście Nowe oraz rezygnacją firmy SKANSKA  z budowy zakładu produkcji mas bitumicznych w Przynach.

W dniu 27 lutego 2008r PKP. S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Bydgoszczy zwrócił się do Burmistrza Nowego o zaopiniowanie możliwości likwidacji układu torowego na terenie stacji kolejowej w Nowem, która znajduje się we władaniu PKP. S.A. Likwidacja jest niezbędna w celu umożliwienia sprzedaży lokali mieszkalnych i komercyjnego zagospodarowania terenu. Pismem z dnia 4 marca 2008r Urząd Gminy w Nowem pozytywnie zaopiniował plan likwidacji istniejącego układu torowego na byłej stacji Nowe, oraz jednocześnie zwrócił się po raz kolejny z wnioskiem o przekazanie praw do nieruchomości po zlikwidowanej stacji, tj. praw do działek nr 448/1 i 553/1 o łącznej pow. 1,7823ha położonych w Nowem przy ulicy Dworcowej 1.

Na uwadze należy mieć fakt, że z prawem użytkowania wieczystego gruntów wiąże się obowiązek wnoszenia opłat rocznych z tego tytułu. Nieruchomości sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako tereny kolejowe (Tk) zwolnione są z obowiązku wnoszenia opłaty rocznej. W przypadku zmiany przeznaczenia terenu i wykorzystania go na inne cele niż kolejowe, Gmina Nowe zostanie obciążona opłatną roczną, której wysokość określi Starosta Świecki na podstawie opinii rzeczoznawcy majątkowego. Z drugiej strony, dopóki przeznaczenie terenu nie zostanie zmienione, wykorzystanie pozyskanych nieruchomości na inne cele niż transportu kolejowego nie jest możliwe.

Prosi się Wysoką Radę o podjęcie decyzji w sprawie fizycznej likwidacji odcinka linii kolejowej nr 242 Twarda Góra – Nowe od km 0,210 do km 5,800km.

 

                                                                                                            Przewodniczący

                                                                                                         mgr Marek Słomiński