UCHWAŁA NR  XXI/121/2008

RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia 23 czerwca 2008r

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej numerem działki 955/1

o pow. 0,0060ha położonej w Nowem.

 

Na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r, Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.[1]), pkt. 5 załącznika nr 1 do uchwały Nr XXVIII/188/2005 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 31 maja 2005r w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, obciążania nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Nowe oraz ich wydzierżawiania, najmu albo użyczania na okres dłuższy niż trzy lata         (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 78 poz. 1437, Nr 108 poz. 1880, 2006r Nr 18 poz. 262) uchwala się co następuje:

 

§ 1. Postanawia się przeznaczyć do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość oznaczoną numerem działki 955/1 o pow. 0,0060ha położoną w obrębie ewidencyjnym Nowe, zapisaną w księdze wieczystej nr kw 28555 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świeciu,                  ze względu na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej           nr działki 968/2 o pow. 0,0404ha położonej w obrębie ewidencyjnym Nowe, zapisanej w księdze wieczystej nr kw 38335 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świeciu, która stanowi współwłasność Pana Tadeusza Krysiaka (udział 1) i Pana Sławomira Krysiaka (udział 1).

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń           w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem i Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

                                                                                                  Przewodniczący

                                                                                              mgr Marek Słomiński

 

 

[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.  z 2004r Nr 281 poz. 2782, z 2005r Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459, z 2000r Nr 6 poz. 70, z 2006r Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1601, Nr 220 poz. 1600,        z 2007r Nr 69 poz. 468, Nr 173 poz. 1218

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

do uchwały Nr  XXI/121/2008 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 23 czerwca 2008r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej numerem działki 955/1 o pow. 0,0060ha położonej w Nowem.

 

15 listopada 2007r do Urzędu Gminy w Nowem wpłynęło wspólne pismo Panów Tadeusza Krysiaka i Sławomira Krysiaka, w którym zwracają się z prośbą o sprzedanie części nieruchomości gminnej przylegającej do ich działki nr 968/2. W uzasadnieniu swojej prośby obaj Panowie wskazują, że chcą zalegalizować budowę budynku gospodarczego znajdującego się na działce       nr 968/2 i częściowo na działce nr 955, która stanowi własność Gminy Nowe. Panowie Krysiak wyjaśniają, że nieruchomość wraz rozpoczęta budową budynku mieszkalnego i gospodarczego kupili w drodze licytacji sądowej.

Po zapoznaniu się ze stanem faktycznym, w piśmie z dnia 27 listopada 2007r Urząd Gminy w Nowem pozytywnie ustosunkował się do prośby Panów Krysiak i jednocześnie wyjaśnił, że sprawa będzie załatwiana w roku 2008.

W roku bieżącym dokonano geodezyjnego wydzielenia powierzchni, której zakupem zainteresowani są wnioskodawcy – z działki nr 955 o pow. 0,9340ha wydzielono działkę nr 955/1  o pow. 0,0060ha. Powstała w wyniku podziału działka 955/1 poprawi warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej nr działki 968/2 o pow. 0,0404ha położonej  w obrębie ewidencyjnym Nowe, zapisanej w księdze wieczystej nr kw 38335 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świeciu, która stanowi współwłasność Pana Tadeusza Krysiaka (udział 1) i Pana Sławomira Krysiaka (udział 1) i umożliwi zalegalizowanie rozpoczętej samowoli budowlanej.

Art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami stanowi, że nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej części, jeśli mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej części nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości.

            Prosi się Wysoką Radę o podjęcie decyzji w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Nowem, oznaczonej geodezyjnie nr działki 955/1         o pow. 0,0060ha, zapisanej w księdze wieczystej nr kw 28555 prowadzonej przez Sąd Rejonowy           w Świeciu.

 

                                                                                                  Przewodniczący

                                                                                              mgr Marek Słomiński