UCHWAŁA NR  XXI/120/2008

RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia 23 czerwca 2008r

 

w sprawie zbycia nieruchomości położonych w Nowem przy ulicy Leśnej.

 

Na podstawie pkt. 4 i pkt. 5 załącznika nr 1 do uchwały Nr XXVIII/188/2005 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 31 maja 2005r w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, obciążania nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Nowe oraz ich wydzierżawiania, najmu albo użyczania na okres dłuższy niż trzy lata (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 78 poz. 1437, Nr 108 poz. 1880, z 2006r Nr 18, poz. 262) uchwala się co następuje:

 

§ 1. Postanawia się przeznaczyć do sprzedaży lub oddać w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w jednostce ewidencyjnej Nowe - Miasto, w obrębie ewidencyjnym Nowe, oznaczone nr działek:

- 128/1 i 129/1 o łącznej pow. 0,0523ha,

- 130/1 i 131/1 o łącznej pow. 0,0508ha.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem i w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

                                                                                                      Przewodniczący

                                                                                                  mgr Marek Słomiński

 

 

 

UZASADNIENIE

 

do uchwały Nr  XXI/120/2008 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 23 czerwca 2008r w sprawie w sprawie zbycia nieruchomości położonych w Nowem przy ulicy Leśnej.

 

Działki objęte zakresem przedmiotowym niniejszej uchwały w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe, zatwierdzonym uchwałą nr XXIV/166/2005 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 31 stycznia 2005r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w północno-wschodniej części miasta Nowe, ogłoszoną   w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 50 poz. 1001 z dnia              28 kwietnia 2005r, zlokalizowane są w jednostce bilansowej oznaczonej symbolem 60MN, która przeznaczona jest pod funkcję - podstawową mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą. 

Działki przeznaczone są do łącznego zagospodarowania w parach – działka nr 128/1 i nr 129/1 o łącznej pow. 0,0523ha oraz działka nr 130/1 i nr 131/1 o łącznej pow. 0,0505ha. Nabywca nieruchomości zostanie wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego, najprawdopodobniej ustnego.

W związku z wysokimi cenami nieruchomości pożądane jest stworzenie możliwości oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste. W przypadku braku zainteresowania zakupem prawa własności, organ wykonawczy będzie mógł ustanowić na nich prawo użytkowania wieczystego, które jest rozwiązaniem tańszym, przez co cieszy się większym zainteresowaniem ze strony inwestorów.

            Prosi się Wysoką Radę o podjęcie decyzji w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Nowem przy ulicy Leśnej oznaczonych nr działek 128/1 i 129/1 o łącznej pow. 0,0523ha oraz 130/1 i 131/1 o łącznej pow. 0,0505ha.

 

                                                                                                     Przewodniczący

                                                                                                  mgr Marek Słomiński