UCHWAŁA  NR  XXI /116/2008

RADY  MIEJSKIEJ  W  NOWEM

z   dnia  23  czerwca  2008

 

zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Nowem Nr XVI / 84 / 2008 z dnia 13 lutego 2008 w sprawie uchwalenia budżetu gminy  Nowe  na rok 2008.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z 2002 r. , Nr 23 , poz. 220 , Nr 62 , poz. 558 , Nr 113, poz.984 , Nr 153 , poz. 1271 i Nr 214 , poz. 1806 , z 2003r. Nr 80 , poz. 717 , Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102 , poz. 1055 i Nr 116 , poz. 1203 , z 2005 r. Nr 172 , poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 ) art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005  o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 , Nr 169, poz. 1420 , z 2006 r. Nr 45 , poz. 319 , Nr 104 , poz. 708 , Nr 170 , poz. 1217 i 1218 , Nr 187, poz. 1381 i Nr 249 , poz. 1832 ) uchwala się , co następuje:

 

1. Dokonać zmian w odpowiednich paragrafach uchwały budżetowej na 2008 rok .

§ 1.Dochody budżetu gminy Nowe zastępuje się kwotą    21.240.250  

     ( zgodnie z załącznikiem Nr 1).

    w tym :

    * dochody majątkowe         109.000 zł

    * dochody własne            7.457.169 zł

    * dotacje                         5.420.842 zł

    * subwencje                     8.253.239 zł

 

§ 2.1.Wydatki budżetu gminy Nowe zastępuje się kwotą  23.148.250   

        ( zgodnie z załącznikiem Nr 2 ) .

    w  tym :

     * wydatki bieżące                         19.276.620 zł

     * wydatki majątkowe                      2.408.000 zł

     * dotacje z budżetu                        1.463.630 zł

 

2.2. Limity wydatków na  wieloletnie programy  inwestycyjne ( 2008 – 2010 )

       Zgodnie  z  załącznikiem  Nr 3 i 3a

 

§3. Deficyt budżetu gminy wynosi       1908.000 zł

 

2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                                          Przewodniczący

                                                                                                                       mgr Marek Słomiński

 

Uzasadnienie

 

do  uchwały Rady Miejskiej Nr  XXI/116/2008 z dnia   23 czerwca  2008 zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Nowem Nr XVI/84/2008 z dnia 13 lutego 2008 w sprawie uchwalenia budżetu gminy  Nowe  na rok 2008.

 

Przedstawione w niniejszej uchwale zmiany w budżecie  dotyczą :

 

1. Przeniesień  w  planie  dochodów  własnych.

2. Zmian w dotacjach celowych.

3. Przeniesień  w  planie  wydatków.

 

Ad. 1. Dokonano  przeniesień między  rozdziałami w dziale 756 na kwotę 42.000 zł w celu  prawidłowego zaklasyfikowania wpływu dotacji z funduszu celowego PEFRON z tytułu ulgi w podatku od nieruchomości od zakładu pracy chronionej .

Pierwotnie zaplanowano wpływ w rozdziale dotyczącym osób fizycznych a  winno dotyczyć osób prawnych.

 

Ad. 2. Zmiany dotacji celowych :

- zwiększono plan dotacji celowej na zadania własne w dz. 801 rozdz. 80195 § 2030

o kwotę 22.673 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników .

- zwiększono plan dotacji celowej na zadania własne w dz. 852 rozdz. 85295 § 2030

o kwotę 89.117 zł  na realizację programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” .

 

Ad. 3. Przeniesienia w planie wydatków :

a) uruchamia się 10.000 zł z rezerwy ogólnej na pokrycie kosztów na realizację przekazanego stowarzyszeniom zadania „ wypoczynek dzieci i młodzieży”  w ramach ogłoszonego konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie .

b) zmniejsza się o 60.000 zł wydatki inwestycyjne dotyczące ul. Zduńskiej i Nad Skarpą , na którą zostały zaplanowane środki wg kosztorysu , natomiast w wyniku ogłoszonego przetargu wykonanie tego zadania będzie mniejsze o około 100.000 zł .

Środki te przeznacza się na wykonanie zadania ( elewacja budynku Urzędu Gminy Nowe ) na które zaplanowane środki , nie wystarczą zgodnie z wykonanym kosztorysem .

Przenosi się zaplanowaną kwotę 60.000 zł w dziale administracja z paragrafu 6050 wydatki inwestycyjne na paragraf 4270 zakup usług remontowych oraz w dziale 801 – oświata w rozdziale 80110 gimnazja przenosi się paragraf 6050 wydatki inwestycyjne na paragraf 4270 kwotę 300.000 zł dotyczącą planowanej wymiany pokrycia dachowego na budynku gimnazjum .

 

Zmiany powyższe podyktowane są zapisami ustawy „ Prawo budowlane” wg których te dwa zadania nie kwalifikują się do zadań inwestycyjnych tylko do zadań remontowych .

 

Na skutek dokonanych przeniesień z § 6050 na § 4270 ulegają  zapisy w załączniku Nr 3 i 3a .

 

 

                                                                                                                      Przewodniczący

                                                                                                                  mgr Marek Słomiński