<>


Uchwała Nr XXI/118/2008

Rady Miejskiej w Nowem

z dnia 23 czerwca 2008 roku

 

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonych we wsi Mątawy.

 

Na podstawie pkt 1 ppkt 3 załącznika nr 1 do uchwały Nr XXVIII/188/2005 Rady Miejskiej w Nowem z dnia

31 maja 2005r w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, obciążania nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Nowe oraz ich wydzierżawiania, najmu albo użyczania na okres dłuższy niż trzy lata (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 78 poz. 1437, Nr 108 poz. 1880, z 2006r Nr 18, poz. 262) uchwala się co następuje:

 

§ 1. Postanawia się nieodpłatne nabyć nieruchomości położone w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, w jednostce ewidencyjnej Nowe, w obrębie ewidencyjnym Mątawy, oznaczone nr działek:

- 3/12 o pow. 0,1726ha,

- 3/48 o pow. 0,3290ha,

- 3/73 o pow. 2,0593ha,

- 161 o pow. 3,2000ha,

- 165 o pow. 0,4300ha.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem i w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

                                                                                                                Przewodniczący

                                                                                                            mgr Marek Słomiński

 

 

 

UZASADNIENIE

 

do uchwały Nr  XXI/118/2008 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 23 czerwca 2008r w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonych we wsi Mątawy.

           

Pismem z dnia 4 czerwca 2008 r Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy, zwróciła się do Urzędu Gminy w Nowem z prośbą o rozpatrzenie możliwości przejęcia przez Gminę Nowe w trybie art. 24 ustawy z dnia 19 października 1991 r.  o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2007r nr 231 poz. 1700)  nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Mątawy oznaczonych nr działek:

- 3/12 o pow. 0,1726ha,

- 3/48 o pow. 0,3290ha,

- 3/73 o pow. 2,0593ha,

- 161 o pow. 3,2000ha,

- 165 o pow. 0,4300ha.

            W wyniku przeprowadzonej analizy, Urząd Gminy w Nowem stwierdził, że w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Świeciu działki te sklasyfikowane są jako drogi, oraz że drogi te stanowią infrastrukturę lokalną i użytkowane są przez okolicznych rolników jako dojazdy do pól.

Prosi się Wysoką Radę o podjęcie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości  położonych w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, w jednostce ewidencyjnej Nowe, w obrębie ewidencyjny Mątawy, oznaczonych nr działek 3/12, 3/48, 3/73, 161 i 165.

 

 

                                                                                                                Przewodniczący

                                                                                                            mgr Marek Słomiński