UCHWAŁA Nr XXI/117/ 2008

RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia  23 czerwca 2008 roku
 

w  sprawie  ustalenia miejscowości spełniających warunki umożliwiające pobieranie opłaty miejscowej

 

 

        Na podstawie art.17 ust. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121 poz.844 z późn. zm.1), uchwala się co następuje:

 

      §1.Ustala się następujące miejscowości położone na terenie Gminy Nowe, w których pobiera się opłatę miejscową:

 

1)      Gajewo Zabudowania;

2)      Osiny.

 

§2. Miejscowości, o których mowa w § 1  spełniają  minimalne  warunki  klimatyczne,

krajobrazowe oraz umożliwiające pobyt osób w celach turystycznych, wypoczynkowych i szkoleniowych, określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie warunków jakie powinna spełniać miejscowość, w której można pobierać opłatę miejscową (Dz. U. Nr 249, poz. 1851).

 

         §3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego.

 

         §4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

 

 

                                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                    mgr Marek Słomiński

 

  

1)     Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.z 2005 r. Nr 143 , poz. 1199 ,   z 2006 r. Nr 220 , poz. 1601, Nr 225, poz. 1635 , Nr 245 , poz. 1775 , Nr 249 , poz. 1828, Nr 251 , poz. 1847

 

Uzasadnienie

do uchwały  Nr XXI/117/2008

                                                      Rady Miejskiej w Nowem

z dnia 23 czerwca 2008 r.

 

w sprawie ustalenia miejscowości spełniających warunki umożliwiające pobieranie  opłaty miejscowej

 

 1.  Na terenie Gminy Nowe, w miejscowościach  : Gajewo Zabudowania i Osiny zachowane są określone w przepisach – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 r. Nr 129 poz.902 z późń. zm.) minimalne warunki klimatyczne , tj.

- dopuszczalne poziomy niektórych substancji w powietrzu ze względu na ochronę zdrowia ludzi,

     - dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych.

(Dane źródłowe w Raporcie o stanie środowiska województwa kujawsko-  pomorskiego w 2006 r. , sporządzonego w 2007 r. przez Wojewódzki  Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy).

 

2.  Na terenie miejscowości Gajewo Zabudowania i Osiny zachowane są minimalne warunki krajobrazowe:

     1) występują następujące elementy środowiska przyrodniczego istotne dla wypoczynku:

     miejscowości te położone są na Wschodnim  Obszarze  Chronionego   Krajobrazu   Borów

     Tucholskich

      - lasy  porastające w/w miejscowości stanowią ponad 80 % ogólnej powierzchni,

- występuje urozmaicona rzeźba terenu ;  równina sandrowa ze znacznym udziałem wód powierzchniowych o dużych walorach przyrodniczych, krajobrazowych i rekreacyjnych, stanowiąca pomost ekologiczny między parkami krajobrazowymi - Wdeckim i Nadwiślańskim,

- śródlądowe wody powierzchniowe : na obszarze miejscowości  Gajewo Zabudowania – jezioro Czarne, na terenie miejscowości Osiny – jezioro Łąkosz i Radodzierz  , na których ustanowione są strefy ochrony  akustycznej (na podst. Rozporządzenia  Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 25 marca 1999 r.- Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 19).

2) walory krajoznawcze:

- na terenie miejscowości Osiny znajduje się rezerwat torfowiskowy „Osiny”,

- w miejscowościach  tych  znajduje  się  15  obiektów  ujętych  w  ewidencji  zabytków  ;   Gajewo Zabudowania – 8, Osiny – 7 (na podstawie pisma Wojewódzkiego Urzędu  Ochrony Zabytków w Toruniu, Delegatura w Bydgoszczy, ul. Jezuicka 2, z dnia  13.07.2007 r. , nr  WUOZ/B-DKI-4000-  07) .

 

 3. W miejscowościach Gajewo Zabudowania i Osiny istnieje baza noclegowa  umożliwiająca pobyt w celach turystycznych , wypoczynkowych lub szkoleniowych.

 

 

 

                                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                    mgr Marek Słomiński