UCHWAŁA  Nr   XX/115/2008

RADY  MIEJSKIEJ W  NOWEM

z dnia 27 maja 2008 r.

 

w sprawie przyjęcia projektu herbu, sztandaru, flagi, pieczęci i łańcuchów Gminy  Nowe

 

             Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

( Dz.U. z  2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.[1]) oraz art.3 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach ( Dz.U.  Nr 31, poz.130 z późn. zm.[2]) uchwala się, co następuje:

 

        § 1.  Przyjąć  projekt  insygniów  Gminy Nowe:

1) herbu,

2) sztandaru,

3) flagi,

4) pieczęci,

5) łańcuchów,

których wzory graficzne stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

       § 2.  Przyjąć barwy herbu stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

       § 3.  Przyjąć prawne i heraldyczne uzasadnienie  projektów: herbu, sztandaru, flagi,  pieczęci i łańcuchów  o  których mowa w § 1  stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

 

       § 4. Wystąpić do Komisji Heraldycznej przy Ministrze Spraw Wewnętrzny i Administracji   o  zaopiniowanie   projektów, o których  mowa w § 1.

 

       §  5.  Wykonanie uchwały  powierza się  Sekretarzowi  Gminy.

 

       § 6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie  Urzędu Gminy w Nowem i Biuletynie Informacji  Publicznej.

 

                                                                                                                    Przewodniczący

                                                                                                                 mgr Marek Słomiński

 

 

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z  2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568,  z  2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759,z 2005r. Nr 172,poz. 1441,Nr 175,poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,poz. 128 Nr 181,poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327,Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218 ).

[2] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998  Nr 162, poz.1126, z  2000 r. Nr 12, poz.136 i Nr 120, poz.1268, z 2001 r. Nr 123, poz.1353).

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

do uchwały Nr XX/115/2008 r. Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27 maja 2008 roku    w sprawie przyjęcia projektu herbu, sztandaru, flagi, pieczęci i łańcuchów Gminy Nowe.

 

Art.3 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach ( Dz.U.  Nr 31, poz.130 z późn. zm.) pozwala jednostkom samorządu terytorialnego ustanawiać, w drodze uchwały organu stanowiącego danej jednostki, własne herby, flagi, emblematy oraz insygnia i inne symbole. Wzory symboli, ustanawiane są w zgodzie z zasadami heraldyki, weksylologii i miejscową tradycją historyczną. Wymagają one zaopiniowania przez ministra właściwego do spraw administracji .

W związku z powyższym zwracam się do Wysokiej Rady o zaopiniowanie projektu herbu, sztandaru, flagi i łańcuchów Gminy Nowe.

 

                                                                                                                    Przewodniczący

                                                                                                                 mgr Marek Słomiński

Załączniki poniżej