UCHWAŁA NR  XX/114/2008

RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia 27 maja 2008 r.

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonych numerami działek 42/13 i 42/15 o łącznej pow. 0,0329ha położonych w Nowem

 

Na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r, Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.[1]), pkt. 5 załącznika nr 1do uchwały Nr XXVIII/188/2005 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 31 maja 2005r w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, obciążania nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Nowe oraz ich wydzierżawiania, najmu albo użyczania na okres dłuższy niż trzy lata (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 78 poz. 1437, Nr 108 poz. 1880, 2006r Nr 18 poz. 262) uchwala się co następuje:

 

§ 1. Postanawia się przeznaczyć do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczone numerami działek 42/13 i 42/15 o łącznej pow. 0,0329ha położone w obrębie ewidencyjnym Nowe, zapisane w księdze wieczystej nr kw 28069 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świeciu, ze względu na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej nr działki 61 o pow. 0,0560ha położonej w obrębie ewidencyjnym Nowe, zapisanej w księdze wieczystej nr kw 24739 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świeciu, która została oddana w użytkowanie wieczyste Państwu Agnieszce  i Andrzejowi Piotrowskim.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem.

 

                                                                                                    Przewodniczący

                                                                                               mgr Marek Słomiński

 

[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.  z 2004r Nr 281 poz. 2782, z 2005r Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459, z 2000r Nr 6 poz. 70, z 2006r Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1601, Nr 220 poz. 1600,        z 2007r Nr 69 poz. 468, Nr 173 poz. 1218

 

UZASADNIENIE

 

do uchwały Nr  XX/114/2008 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27 maja 2008r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonych numerami działek 42/13 i 42/15 o łącznej pow. 0,0329ha położonych w Nowem.

 

30 marca 2007r do Urzędu Gminy w Nowem wpłynął wniosek Pana Andrzeja Piotrowskiego, w którym zwraca się z prośbą o umożliwienie zakupu części działki nr 42/6 i 42/5     w trybie bezprzetargowym ze względu na poszerzenie i lepsze zagospodarowanie nieruchomości przyległej, której jest właścicielem.

W maju 2007r w czasie wizji lokalnej przeprowadzonej na Osiedlu Myśliwskim w Nowem członkowie Rady Miejskiej w Nowem mieli okazje zapoznania się z wnioskiem Pana Piotrowskiego i  wyrazili wstępną opinię co do dopuszczalności sprzedaży nieruchomości na rzecz wnioskodawcy.

Art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami stanowi, że nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej części, jeśli mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej części nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości.

W roku bieżącym dokonano geodezyjnego wydzielenia powierzchni, której zakupem zainteresowany jest Pan Andrzej Piotrowski – wydzielono działki nr 42/13 i 42/15 o łącznej             pow. 0,0329ha. Powstałe w wyniku podziału działki 42/13 i 42/15 poprawią warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej nr działki 61 o pow. 0,0560ha położonej  w obrębie ewidencyjnym Nowe, zapisanej w księdze wieczystej nr kw 24739 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świeciu, która została oddana w użytkowanie wieczyste Państwu Agnieszce i Andrzejowi Piotrowskim.

            Prosi się Wysoką Radę o podjęcie decyzji w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Nowem, oznaczonych geodezyjnie nr działek 42/13     i 42/15 o łącznej pow. 0,0329ha, zapisanych w księdze wieczystej nr kw 28069 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świeciu.

 

                                                                                                    Przewodniczący

                                                                                               mgr Marek Słomiński