UCHWAŁA NR  XX/113/2008

RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia 27 maja 2008r

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie, wynajęcie albo użyczenie nieruchomości

 

Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r, Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.[1]) uchwala się co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na zawieranie w drodze bezprzetargowej kolejnych umów dzierżawy, najmu albo użyczenia nieruchomości, które dotychczas były przedmiotem umów zawieranych na okres do 3 lat, wymienionych w załączniku nr 1 do uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem i  w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

                                                                                                             Przewodniczący

                                                                                                        mgr Marek Słomiński

 

 

[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.  z 2004r Nr 281 poz. 2782, z 2005r Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459, z 2000r Nr 6 poz. 70, z 2006r Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1601, Nr 220 poz. 1600,        z 2007r Nr 69 poz. 468, Nr 173 poz. 1218

 

UZASADNIENIE

 

do uchwały Nr  XX/113/2008 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27 maja 2008r w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie, wynajęcie albo użyczenie nieruchomości.

 

W dniu 22 października 2007r weszły w życie przepisy ustawy z dnia 24 sierpnia 2007r        o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U     z 2007 Nr 173 poz. 1218). Ustawa ta zmieniła między innymi uregulowania dotyczące wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania nieruchomości, wprowadzając dla organu wykonawczego gminy obowiązek uzyskania zgody rady gminy na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, najmu, użyczenia, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

             W załączniku do uchwały wymienione są nieruchomości, które (lub ich części) są przedmiotem umów dzierżawy, najmu, użyczenia zawartych przez Gminę Nowe w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat. Umowy te stanowią podstawę do dysponowania nieruchomościami komunalnymi na cele rolne, ogródki przydomowe, rekreacyjne, ustawienia garażu, poszerzenie nieruchomości przyległej, parkingi, handlowo – usługowe, biura. Dotychczas po zakończeniu umowy zawartej na okres do 3 lat zawierano koleją umowę na czas oznaczony do     3 lat. Obecnie takie działanie jest niedopuszczalne.

Umowy na czas nieoznaczony lub oznaczony powyżej trzech lat są zawierane                              z kontrahentami wyłanianymi w drodze przetargów na warunkach określonych w załączniku nr 2 do uchwały Nr XXVIII/188/2005 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 31 maja 2005r w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, obciążania nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Nowe oraz ich wydzierżawiania, najmu albo użyczania na okres dłuższy niż trzy lata (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom.   Nr 78 poz. 1437, Nr 108 poz. 1880, z 2006r Nr 18, poz. 262).

Prosi się Wysoką Radę o wyrażenie zgody na zawieranie w drodze bezprzetargowej kolejnych umów dzierżawy, najmu, użyczenia nieruchomości wymienionych w załączniku nr 1 do uchwały.

 

                                                                                                             Przewodniczący

                                                                                                        mgr Marek Słomiński