UCHWAŁA Nr XX/112/2008

RADY MIEJSKIEJ w NOWEM

z dnia 27 maja 2008

w sprawie likwidacji Punktu Filialnego w Pastwiskach Szkoły Podstawowej w Trylu

       Na podstawie art. 59 ust. 1, 2 i 3 w zw. z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.[1]), art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[2]) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.[3]), po uzyskaniu pozytywnej opinii Kujawsko-Pomorskiego  Kuratora Oświaty w Bydgoszczy,  uchwala się,  co następuje:

§ 1. Z dniem 31 sierpnia  2008  roku likwiduje się Punkt Filialny w Pastwiskach Szkoły Podstawowej w Trylu.

§ 2. Uczniom zapewnia się możliwość kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej w Trylu.

§ 3.  Majątek likwidowanej jednostki pozostaje własnością Gminy Nowe.

§ 4. Dokumentację likwidowanego Punktu Filialnego w Pastwiskach  przejmuje dyrektor Szkoły Podstawowej w Trylu.

§ 5. 1. Mieniem ruchomym Punktu Filialnego w Pastwiskach, zadysponuje dyrektor Szkoły Podstawowej w Trylu.

2. Mienie nieruchome, na które składa się budynek Punktu Filialnego w Pastwiskach i działka nr 285 o powierzchni

§ 6 Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Nowego.

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

                                                                                                    Przewodniczący

                                                                                                mgr Marek Słomiński

 


[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, , Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781,  z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, , Nr 167, poz. 1400, , Nr 249, poz. 2104,  z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658,  z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818,  Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292.

[2] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U.  z 2002 roku, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806,  z 2003 r.  Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,  z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,z 2006 r. Nr 17, poz.128,   z 2006 r. Nr 181, poz. 1337,  z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218.

[3] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2005 roku, Nr 169, poz. 1420,  z 2006 roku, Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 roku, Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 987,. 

 

Uzasadnienie

 

 do   Uchwała Nr XX/112/2008 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27 maja 2008 roku w sprawie likwidacji Punktu Filialnego w Pastwiskach Szkoły Podstawowej w Trylu.

 

     W 2002 roku w  ramach organizacji sieci szkół w gminie podjęto uchwałę o  zmianie struktury organizacyjnej  Szkoły Podstawowej w Pastwiskach (Uchwała Nr XXXVIII/261/2002 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 22 lutego 2002 roku).

     Przeprowadzone  rozmowy z gronem  pedagogicznym, rodzicami dzieci uczących się                          w szkole, społecznością sołectwa oraz  Radą Sołecką,  nie uzyskały  akceptacji co do  całkowitej likwidacją szkoły oraz nie przekonano społeczeństwa do programu „ Mała Szkoła” prowadzona  przez stowarzyszenie.

    Wówczas mając na uwadze dobro najmłodszych dzieci Zarząd Gminy zaproponował zgodnie                        z art. 61, ust.2 ustawy o systemie oświaty z dniem  1 września 2002 roku  przekształcić Szkołę Podstawową w Pastwiskach o strukturze organizacyjnej I – VI w szkołę  filialną  Szkoły Podstawowej w Trylu o organizacji   klas I – III z  oddziałem „O”.

   Planowanym efektem relatywnej sieci szkół w gminie jest m.in. koncentracja bazy dydaktycznej, zwiększenie liczebności uczniów w oddziale, odejście od nauczania w klasach łączonych na poziomie klas I –VI. 

   Subwencja oświatowa została skonstruowana restrykcyjnie w stosunku do placówek o bardzo małej liczbie uczniów na oddział . Koszt utrzymania 1 ucznia w szkole  filialnej  w Pastwiskach jest bardzo wysoki.

   W ostatnich latach obserwujemy gwałtowny spadek liczby uczniów. Prognozy demograficzne  pokazują niski wskaźnik urodzeń, który utrzymuje się na tym samym poziomie . Dodać trzeba, że nie wszystkie dzieci należące do obwodu tej szkoły realizują obowiązek w tej placówce.

   Przy tak małej liczbie uczniów, bardzo trudno jest przygotować organizację roku szkolnego, zapewnić nauczanie języków obcych.

   Dogłębne analizy liczby uczniów, obsady kadrowej, kosztów utrzymania, doprowadziły do jednoznacznych wniosków i rozstrzygnięć. Z dniem 31 sierpnia 2008 roku zamknąć Szkołę  Filialną w Pastwiska. 

      Od 1 września 2008 roku uczniowie z obwodu tej szkoły uczęszczać będą do Szkoły Podstawowej w Trylu. Odległość dziecka (z obwodu szkoły w Pastwiskach) od domu do szkoły w Trylu nie przekracza 6 kilometrów.  Dzieciom  zapewnia się  warunki realizacji obowiązku szkolnego takie same bądź podobne do dotychczasowych jak również dowóz i opiekę.

 

  

               Program osłonowy dla uczniów likwidowanego punktu filialnego w Pastwiskach Szkoły Podstawowej w Trylu.

 

Gmina  planuje następujące działania osłonowe:

     -      rozkład dowozów, który umożliwia dojazd dzieci do szkoły na odpowiednią godzinę i powrót do domu po

            zajęciach,

     -      świetlica czynna w godzinach pracy szkoły (możliwość oczekiwania  w szkole na rozpoczęcie zajęć i na

             godzinę powrotu po zajęciach do domu,

-          zajęcia pozalekcyjne dla uczniów dojeżdżających,

-          prowadzenie zajęć dla uczniów oczekujących na dowóz w różnych atrakcyjnych formach,

-          kontynuowanie nauki języka obcego ( tego samego co w szkole w Pastwiskach),

-          zapewnienie tych samych warunków lokalowych i wyposażenia lub lepszych oraz wysokiej jakości pracy szkoły.

 

Program osłonowy dla nauczycieli  i pracowników likwidowanego punktu filialnego w Pastwiskach Szkoły Podstawowej w Trylu.

 

      Gmina planuje następujące działania osłonowe:

-          zatrudnianie nauczycieli w Szkole Podstawowej w Trylu,

-          wpieranie nauczycieli dokształcających się ( zdobywających kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu) poprzez częściowy zwrot opłat za czesne lub zwrot kosztów podróży,

-          zatrudnienie pracownika obsługi  w szkole na terenie gminy.

 

 

    Mienie nieruchome, na które składa się budynek likwidowanej Szkoły i działka nr 285 o powierzchni 0,52 ha w obrębie geodezyjnym Mały Komorsk, przeznacza się na mieszkania komunalne.

 Sytuacja mieszkaniowa w Gminie jest bardzo trudna, na mieszkanie czeka 160 rodzin zakwalifikowanych z tytułu dochodowości do otrzymania lokalu komunalnego. W budynku Szkoły po przeprowadzeniu remontu można pozyskać 8 do 10 lokali mieszkalnych.

                                                                                                             Przewodniczący

                                                                                                         mgr Marek Słomiński