UCHWAŁA NR  XX/111/ 2008

RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia 27 maja  2008 roku

 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Nowego

 

 

                    Na podstawie art. 4 pkt.1, art. 21  ust. 1 ustawy  z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz.1593 z późn. zm.[1])   art.22  ust. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r o pracownikach urzędów państwowych ( Dz.U. z 2001 r Nr  86, poz. 953 z późn. zm.[2]), § 3 i  7 rozporządzenia Rady Ministrów  z 2 sierpnia 2005  r  w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 146, poz.1223 z późn. zm.[3]) oraz §3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 73, poz. 431) uchwala się, co następuje:

 

§ 1 . Przyznać Burmistrzowi Nowego  :

 

1)       wynagrodzenie zasadnicze w kwocie                           -   5.000,- zł;

2)       dodatek funkcyjny w wysokości                                 -    1.600,- zł;

3)       dodatek specjalny w wysokości 20%

wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego     -   1.320,-  zł;

4)  dodatek za wieloletnią pracę odpowiadający

            procentowemu wskaźnikowi aktualnego stażu

            pracy w wysokości                                                     -  1.000,- zł.

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Nowem.

 

§3. Traci moc uchwała Nr III/24/2006 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 12 grudnia 2006 roku  w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza gminy Nowe.

 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do wynagrodzenia należnego od dnia 1 stycznia 2008 roku.

 

                                                                                                 Przewodniczący

                                                                                             mgr Marek Słomiński

 

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 192, Nr 122, poz. 1020, z 2006 r. Nr 79, poz. 549, Nr 169, poz. 1201, Nr 170, poz. 1218.

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 240, poz. 2052, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 169, poz. 1417, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1218, Nr 218, poz. 1592, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 89, poz. 589.

[1] Zmiany do wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 39, poz. 272, z 2008 r. Nr 73, poz. 431.                                                                                    

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

do uchwały Nr XX/111/2008 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27 maja 2008 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Nowego.

 

          W związku ze zmianą rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich Rada Miejska w Nowem, wykonując wobec Burmistrza funkcje pracodawcy samorządowego, ma obowiązek określić warunki wynagrodzenia za pracę dla Burmistrza Nowego.

                                                                                                  Przewodniczący

                                                                                              mgr Marek Słomiński