UCHWAŁA  NR  XX/110/2008

RADY  MIEJSKIEJ  W  NOWEM

z   dnia  27  maja  2008

 

zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Nowem Nr XVI / 84 / 2008 z dnia 13 lutego 2008 w sprawie uchwalenia budżetu gminy  Nowe  na rok 2008

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z 2002 r. , Nr 23 , poz. 220 , Nr 62 , poz. 558 , Nr 113, poz.984 , Nr 153 , poz. 1271 i Nr 214 , poz. 1806 , z 2003r. Nr 80 , poz. 717 , Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102 , poz. 1055 i Nr 116 , poz. 1203 , z 2005 r. Nr 172 , poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 ) art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005  o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 , Nr 169, poz. 1420 , z 2006 r. Nr 45 , poz. 319 , Nr 104 , poz. 708 , Nr 170 , poz. 1217 i 1218 , Nr 187, poz. 1381 i Nr 249 , poz. 1832 ) uchwala się , co następuje:

 

1. Dokonać zmian w odpowiednich paragrafach uchwały budżetowej na 2008 rok .

§ 1. Dochody budżetu gminy Nowe zastępuje się kwotą    21.128.460  

     ( zgodnie z załącznikiem Nr 1).

    w tym :

    * dochody majątkowe                      109.000 zł

    * dochody własne                         7.457.169 zł

    * dotacje                                     5.309.052 zł

    * subwencje                                8.253.239 zł

 

§ 2.1.Wydatki budżetu gminy Nowe zastępuje się kwotą  23.036.460   

        ( zgodnie z załącznikiem Nr 2 ) .

    w  tym :

     * wydatki bieżące                          18.754.830 zł

     * wydatki majątkowe                      2.828.000 zł

     * dotacje z budżetu                          1.453.630 zł

 

§3.Deficyt budżetu gminy wynosi          1908.000 zł

 

2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi .

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

                                                                                                     Przewodniczący

                                                                                                  mgr Marek SłomińskiUzasadnienie

 

do  uchwały Rady Miejskiej Nr XX/110/2008 z dnia 27 maja 2008 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Nowe na 2008 rok .

 

Przedstawione w niniejszej uchwale zmiany w budżecie  dotyczą :

 

1. Przeniesień  w  planie wydatków .

2. Zmian w dotacjach celowych .

 

a) W dziale 600 – dokonano przeniesień w planie wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowego wykonywania robót bieżących na drogach gminnych

- utworzono § 4210 na zakup żwiru i kruszywa

- zwiększono plan w § 4300 na wykonanie bieżącego utrzymania dróg gminnych

- zmniejszono § 4270 usługi remontowe

 

b) w dziale 700 – zwiększono plan wydatków w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami o 14.000 zł na wydatki dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami .

 

c) w dziale 751 – utworzono § 4300 na pokrycie kosztów administracyjnych do wykonywania zadań zleconych w zakresie prowadzenia stałego rejestru wyborców .  

 

d) w dziale 754 – Ochotnicze Straże Pożarne zwiększa się plan wydatków w § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne o 11.000 zł . Kwota ta jest przeznaczona na zakup garażu dla jednostki OSP Nowe .

 

e) w dziale 851 – rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonano przeniesień między paragrafami .

 

f) w dziale 852 – dokonano przeniesień między rozdziałami w celu zabezpieczenia środków na wypłaty za prace społecznie użyteczne .

 

g) w dziale 900 – zmniejszono o 25.000 zł plan wydatków w rozdziale 90095 , na pokrycie braku w gospodarce gruntami oraz zakup garażu dla OSP .

 

Po dokonanych zmianach zwiększa się :

 

- plan wydatków majątkowych o 11.000 zł .

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o 11.000 zł

wg  załącznika   Nr 3  i  3a .

 

2. Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z  dnia 07.05.2008 zwiększono plan dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 65.462 zł przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego od olei napędowych do produkcji rolnej  .

 

                                                                                                       Przewodniczący

                                                                                                   mgr Marek Słomiński