UCHWAŁA NR XIX/105/ 2008

RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia 29 kwietnia 2008 roku

 

 

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nowego z tytułu wykonania budżetu na rok 2007

 

 

Na postawie art.18 ust. 2, pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[1] ) oraz art. 199, ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o  finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.[2]) uchwala się, co następuje:

 

 

 

       § 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy Nowe na rok 2007 oraz po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Burmistrzowi, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Nowe za rok 2007 oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium, udziela się absolutorium Burmistrzowi Nowego Panu Stanisławowi Butyńskiemu z tytułu wykonania budżetu na rok 2007.

 

 

      § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Nowem.

 

 

                                                                                                                          Przewodniczący

                                                                                                                       mgr Marek Słomiński

 

 

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218.

 

2 Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984.

 

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

do Uchwały Nr XIX/105/2008 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nowego z tytułu wykonania budżetu na rok 2007.

.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Nowem na posiedzeniach w dniach 12.03.07, 14.03.07, 26.03.07, rozpatrzyła sprawozdanie Burmistrza Nowego z wykonania budżetu Gminy za 2007 rok, porównała z wynikami kontroli budżetu, jakich dokonała w ciągu roku oraz innymi sprawozdaniami i uwagami innych  komisji, a także wysłuchała ustnych wyjaśnień Burmistrza,

 

 a następnie stwierdziła co następuje:

 

1. Uchwalony przez Radę Miejską budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację dochodów

    w kwocie 18.314.537,- zł,

w tym:                     dochody własne 7.331.400,- zł

                                        subwencje  6.314.550,- zł

                                             dotacje 4.668.587,- zł

 

     Dochody wykonano w kwocie 21.468.955,- zł, co stanowiło 107% planu,

     w tym           dochody własne 9.193.357,- zł, co stanowi 118,6% planu

                                           subwencje 6.602.352,- zł, co stanowi 100% planu

                                               dotacje 5.673.246,- zł, co stanowi 99,6% planu.

 

2.Uchwalony przez Radę Miejską plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanychw ciągu roku przewidywał kwotę

                  23.298.685,- zł,

w tym:          wydatków bieżących   18.090.026,- zł

                    dotacje z budżetu         1.112.560,- zł

                    wydatki majątkow        4.096.099,- zł

 

     Wydatki zrealizowano w kwocie 21.928.648,- zł, co stanowi 94,1% ogółu planu,

     w tym            wydatki bieżące     17.246.970,- zł, co stanowi 95,3% planu

                          dotacje z budżetu      1.112.560,- zł, co stanowi 100% planu

                          wydatki majątkowe    3.569.118,- zł, co stanowi 87,1% planu

 

3. Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie Gminy kwotę 4.096.099,-zł, co stanowiło 17,5%  ogółu

    planu. Wydatkowano kwotę 3.569.118,- zł, co stanowi 87,1% planowanych wydatków na inwestycje.

 

4. Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano kwotę 18.090.026,- zł, zrealizowano wydatki w kwocie

   17.246.970,- zł, co stanowi 95,3% ogółu planu.

 

5. Planowany deficyt budżetu Gminy na 01.01.2007 roku wyniósł kwotę 1.100.000,-zł, który miał być pokryty

    pożyczką z WFOŚ na termoizolację Szkoły Podstawowej w Nowem. W wyniku realizacji budżetu za 2007 rok

    nastąpiła nadwyżka w kwocie 2.620.432,- zł wobec planowanego deficytu 3.250.000,- zł. Nadwyżka wystąpiła

    w wyniku ponadplanowych dochodów oraz mniejszego od planu wykonania wydatków.

 

 

6.Budżet Gminy zamknął się wynikiem ujemnym w kwocie 459.693,- zł.

 

7.Zadłużenie Gminy na koniec 2007 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek wyniosło 2.893.999,63 zł, w tym:

  -  umowa pożyczki na budowę oczyszczalni ścieków      699.999,63 zł

  - umowa pożyczki na termoizolację budynku szkoły      950.000,00 zł

  - umowa o kredyt inwestycyjny na wykup nieruchomości zabudowanej we wsi Milewo  1.244.000,00 zł.

             

8. Gmina na 31 grudnia 2007 roku nie posiadała wymagalnych zobowiązań z terminem płatności do 31 grudnia

    2007 roku z tytułu dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, a także

    wynikających z ustaw i orzeczeń sądu.

9. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2007 rok wyniosły 701.323,- zł. Skutki udzielonych ulg

    i zwolnień z podatków za 2007 rok wyniosły 238.885,- zł (w tym podatek od nieruchomości za oczyszczalnię

    ścieków).

               Umorzenie zaległości podatkowych na kwotę 48.493,00 zł.

               Odroczenie terminów płatności i rozłożenie na raty na kwotę 88.818,00 zł.

               Łącznie stanowi to kwotę 1.077.519,00 zł, tj. 5,01% zrealizowanych wszystkich dochodów.

               Stan zaległości w podatkach i opłatach to kwota 461.555,00 zł, jest niższy od roku ubiegłego

               o 134.820,00 zł.

 

10. Burmistrz Nowego, realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą celowości,

     legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi.

11. Zdaniem Komisji Rewizyjnej wyrażonym w przyjętej uchwale, powyższe daje podstawę do wyrażenia

     pozytywnej opinii o realizacji budżetu Gminy za 2007 rok i wystąpienia do Rady Miejskiej z wnioskiem

     o udzielenie absolutorium Burmistrzowi.

 

 

                                                                                                                    Przewodniczący

                                                                                                                 mgr Marek Słomiński