UCHWAŁA Nr XIX/106/2008

RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia 29 kwietnia 2008 roku

 

 

w sprawie sprostowania uchwały

 

 

Na podstawie art. 223 § 1, art. 229 pkt 3, art. 237 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.[1]) uchwala się, co następuje:

 

 

         § 1. W uchwale Nr XVIII/102/2008 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę dotyczącą Burmistrza Nowego prostuje się brzmienie nazwiska osoby, która wniosła skargę z błędnie zapisanego Świergal na prawidłowe brzmienie Swiergal.

 

         § 2. Zleca się Przewodniczącemu Rady Miejskiej poinformowanie skarżącej pani Agnieszki Swiergal o dokonanym sprostowaniu.

 

         § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                                                         Przewodniczący

                                                                                                                      mgr Marek Słomiński

 

 

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz.

984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004r. Nr 162, poz  1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524.

 

 

Uzasadnienie

 

Do Uchwały Rady Miejskiej w Nowem Nr XIX/106/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie sprostowania uchwały.

 

Rada Miejska w Nowem uchwałą Nr XVIII/102/2008 z dnia 26 marca 2008 r. postanowiła udzielić odpowiedzi na skargę pani Agnieszki Swiergal dotyczącą działalności Burmistrza Nowego.

Ponieważ skarga była przekazana do rozpatrzenia przez Radę Gminy przez Wydział Nadzoru i Kontroli Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, odpowiedź na skargę została również przekazana do Urzędu Wojewódzkiego.

Po otrzymaniu odpowiedzi na skargę Wydział Nadzoru i Kontroli Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy poinformował Urząd Gminy w Nowem o zaistniałym błędzie i o konieczności jego sprostowania.

Ponieważ uchwała Rady Miejskiej w Nowem w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę nie jest aktem prawa i nie podlega publikacji w dzienniku urzędowym, to nie ma do niej zastosowania art. 17 ust. 1 i 4 ustawy z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449) a co za tym idzie nie może być sprostowana w drodze obwieszczenia. Jedynym sposobem sprostowania zaistniałego błędu jest podjęcie kolejnej uchwały przez Radę Miejską w Nowem.

 

 

                                                                                                                         Przewodniczący

                                                                                                                      mgr Marek Słomiński