UCHWAŁA Nr  XIX/107/20

RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia 29 kwietnia 2008 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości leśnej położonej na terenie wsi Mały Komorsk.

 

Na podstawie pkt. 5 załącznika nr 1 do uchwały Nr XXVIII/188/2005 Rady Miejskiej                  w Nowem z dnia 31 maja 2005r w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, obciążania nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Nowe oraz ich wydzierżawiania, najmu albo użyczania na okres dłuższy niż trzy lata (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 78 poz. 1437, Nr 108 poz. 1880, z 2006r Nr 18, poz. 262) uchwala się co następuje:

        

        § 1. Uchyla się uchwałę Nr XII/60/2007 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 4 października 2007r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Mały Komorsk.

 

        § 2. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości leśnej położonej w jednostce ewidencyjnej Nowe, w obrębie ewidencyjnym Mały Komorsk, oznaczonej nr działki 17/8 o pow. 5,3908ha.Nieruchomość położona na terenie wsi Mały Komorsk.

 

        § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego.

 

        § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem i w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

                                                                                                                Przewodniczący

                                                                                                              mgr Marek Słomiński

 

 

 

UZASADNIENIE

 

do uchwały Nr  XIX/107/2008 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości leśnej położonej na terenie wsi Mały Komorsk.

 

W dniu 4 października 2007r Rada Miejska w Nowem podjęła uchwałę Nr XII/60/2007  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Mały Komorsk. W przywoływanej uchwale wyrażono zgodę na sprzedaż nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej Nowe, w obrębie ewidencyjnym Mały Komorsk, oznaczonej nr działki 17/3 o pow. 5,5000ha, sklasyfikowanej w ewidencji gruntów jako  las i grunty leśne.

W dniu 21 lutego 2008r w czasie wizji lokalnej przeprowadzonej z rzeczoznawcą majątkowym okazało się, że istnieje potrzeba geodezyjnego wznowienia granic nieruchomości, ponieważ w jej pobliżu usytuowana jest zbiorowa mogiła pomordowanych w czasie ostatniej wojny, a kamieni granicznych nie udało się odszukać, żeby móc jednoznacznie stwierdzić położenie grobu.

 Geodeci dokonali wznowienia granic w dniu 10 marca 2008r. Okazało się, że mogiła położona jest w granicach działki nr 17/3, oraz że na skutek ponownego pomiaru powierzchnia nieruchomości jest mniejsza od wykazanej w ewidencji gruntów i wynosi 5,4547ha (ubytek 0,0453ha). Dotychczas przepuszczano, że grób położony jest na sąsiedniej nieruchomości gminnej – na działce nr 17/6.

Po ujawnieniu faktu znajdowania się mogiły w granicach działki nr 17/3 rozważano możliwość ustanowienia służebności przechodu i przejazdu do mogiły. Ostatecznie zdecydowano o geodezyjnym wydzieleniu mogiły i drogi dojazdowej, ponieważ po zmianie powierzchni nieruchomości i tak istniała potrzeba uchylenia uchwały, w której wyrażono zgodę na sprzedaż działki nr 17/3 o pow. 5,5000ha.

Prosi się Wysoką Radę o ponowne wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości leśnej położonej na terenie wsi Mały Komorsk, oznaczonej nr działki 17/8 o pow. 5,3908ha, zapisanej w księdze wieczystej nr 29803 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świeciu.

 

 

                                                                                                                      Przewodniczący

                                                                                                                   mgr Marek Słomiński