UCHWAŁA NR XIX/109/2008

RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia 29 kwietnia 2008 roku

 

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych gminy Nowe.

 

            Na podstawie   §2 pkt 2 i §3 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia  2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2005 roku, Nr 146 poz. 1222 z póź. zm. [1]) uchwala się, co następuje:

 

      § 1. Ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania określone   w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 900 złotych dla pracowników następujących jednostek:

1)      Publiczne Gimnazjum w Nowem,

2)      Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Arkadego Fiedlera w Nowem,

3)      Szkoła Podstawowa w Trylu,

4)      Szkoła Podstawowa w Rychławie

5)      Samorządowe Przedszkole w Nowem.

 

     § 2. Uzgadnia się wartość jednego punktu w złotych stanowiącego podstawę do ustalenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników jednostek wymienionych w § 1 na  kwotę 5 złotych.

 

     § 3. Traci moc uchwała Nr XV/108/2004 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 2 kwietnia 2004 roku.

 

     § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego.

 

     § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku.

 

 

                                                                                                                 Przewodniczący

                                                                                                              mgr Marek Słomiński

 

 

[1] Zmiany do wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 roku, Nr 160, poz. 1343, z 2006 roku, Nr 38, poz. 261

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Do uchwały Nr XIX/109/2008 roku Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i  wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w  placówkach oświatowych gminy Nowe.

 

Wywołana uchwała związana jest z regulacją płac dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie gminy (średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej). Ustalone wynagrodzenie zasadnicze oraz wartość punktu określone w uchwale Nr XV/108/2004 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 2 kwietnia 2004 nie mieści się w ramach określonych zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu gminnego.

 

 

                                                                                                                 Przewodniczący

                                                                                                              mgr Marek Słomiński