UCHWAŁA NR XIX/108/2008

RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia 29 kwietnia 2008 roku

 

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i  uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych.

 

 

        Na podstawie §2 pkt 2 i §3 ust. 4  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia  2005 roku w sprawie  zasad wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2005 roku, Nr 146 poz. 1222 z póź. zm. [1]) uchwala się, co następuje:

 

     § 1. Ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania określone w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 1000 złotych dla pracowników Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych.

 

    § 2. Uzgadnia się wartość jednego punktu w złotych stanowiącego podstawę do ustalenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników jednostki wymienionej w § 1 na kwotę 6 złotych.

 

    § 3. Traci moc uchwała Nr XXIV/171/2005 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 31 stycznia 2005 roku.

 

    § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego.

 

    § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku.

 

 

                                                                                                                     Przewodniczący

                                                                                                                 mgr Marek Słomiński

 

 

 

[1] Zmiany do wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 roku, Nr 160, poz. 1343, z 2006 roku, Nr 38, poz. 261

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Do uchwały Nr XIX/108/2008 roku Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych.

 

 

Wywołana uchwała związana jest z regulacją płac dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych (średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej). Ustalone wynagrodzenie zasadnicze oraz wartość punktu określone w uchwale mieści się w ramach określonych zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych samorządu terytorialnego.

 

                                                                                                                     Przewodniczący

                                                                                                                 mgr Marek Słomiński