<>

 

 

UCHWAŁA  NR   XVIII /104/2008

RADY  MIEJSKIEJ  W  NOWEM

z dnia 26 marca 2008

 

zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Nowem Nr XVI/84/2008 z dnia 13 lutego 2008 w sprawie uchwalenia budżetu gminy  Nowe  na rok 2008.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z 2002 r. , Nr 23 , poz. 220 , Nr 62 , poz. 558 , Nr 113, poz.984 , Nr 153 , poz. 1271 i Nr 214 , poz. 1806 , z 2003r. Nr 80 , poz. 717 , Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102 , poz. 1055 i Nr 116 , poz. 1203 , z 2005 r. Nr 172 , poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 ) art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005  o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 , Nr 169, poz. 1420 , z 2006 r. Nr 45 , poz. 319 , Nr 104 , poz. 708 , Nr 170 , poz. 1217 i 1218 , Nr 187, poz. 1381 i Nr 249 , poz. 1832 ) uchwala się , co następuje:

 

1. Dokonać zmian w odpowiednich paragrafach uchwały budżetowej na 2008 rok .

         § 1.Dochody budżetu gminy Nowe zastępuje się kwotą    20.882.439  

     ( zgodnie z załącznikiem Nr 1).

    w tym :

       dochody majątkowe                         109.000 zł

       dochody własne                            7.457.169 zł

       dotacje                                        5.063.031 zł

       subwencje                                   8.253.239 zł

 

      § 2.1.Wydatki budżetu gminy Nowe zastępuje się kwotą  22.790.439   

        ( zgodnie z załącznikiem Nr 2 ) .

    w  tym :

        wydatki bieżące                         18.519.809 zł

        wydatki majątkowe                      2.817.000 zł

        dotacje z budżetu                          1.453.630 zł

 

      §3.Deficyt budżetu gminy wynosi       1908.000 zł

 

      § 4.W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie :                               -     150.000 

1)             ogólną w wysokości                                                                -     100.000  zł,

2)             celową w wysokości                                                                -       50.000  zł,

 

 

 

      § 8. 1.Dotacja przedmiotowa dla PUM Nowe

  1. z tytułu dopłaty do 1m3 ścieków                                                  -  226.000 zł

      Zgodnie z załącznikiem Nr 10

        3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące

            i nienależące do sektora finansów publicznych                                -  138.630 zł  

            ( zgodnie załącznikiem Nr 12) .

 

 

2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi .

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

                                                                                                                Przewodniczący

                                                                                                   mgr Marek Słomiński

 

 

 

Uzasadnienie

 

do  uchwały Rady Miejskiej Nr XVIII/104/2008 z dnia 26 marca 2008  w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Nowe na 2008 rok .

 

Przedstawione w niniejszej uchwale zmiany dotyczą :

 

- zmian subwencji

- korekty planu dotacji

- zwiększenia dochodów własnych

- zwiększenia planu wydatków

 

1. Dnia 19.02.2008 Minister Finansów zwiększył część subwencji oświatowej o kwotę 165.239 zł na

    sfinansowanie wzrostu wynagrodzeń dla nauczycielu w 2008  roku ( plan wydatków dział 801 ) .

2. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 21.02.2008 Nr  

    W.E.B.I/3011/W/1/2008 po ogłoszeniu Ustawy  Budżetowej na 2008 r. dokonał korekty planu dotacji

    i celowych dla gminy Nowe , która spowodowała przedstawione zmiany :

- o 234.600 zł zwiększono plan dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych .

- o 56.000 zł zmniejszono plan dotacji celowych na zasiłki i pomoc w naturze .

- o 1.000 zł zwiększono plan dotacji celowej na wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne .

- o 2.000 zł zmniejszono plan dotacji celowej na realizację programu „ Posiłek dla potrzebujących” .

- o 200 zł zmniejszono plan dotacji celowej na prowadzenie stałego rejestru  wyborców .

- o 26.300 zł zwiększono plan  dotacji celowej na pomoc w wykształceniu młodocianych pracowników .

 

3. Zwiększono plan dochodów własnych z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 226.000 zł wynikającą  z obowiązku opłacania podatku od nieruchomości od budynków i budowli oczyszczalni ścieków którą gmina przekazała w użyczenie Przedsiębiorstwu usług Miejskich w Nowem dnia 01.01.2008 .

 

4. Rada Miejska w Nowem uchwałą Nr XVII/ 95 / 2008 z dnia 27.02.2008 ustaliła dopłatę z budżetu gminy do 1m3 ścieków w kwocie 0,95 zł . W związku z powyższym wprowadza się w planie wydatków dotacje podmiotową dla PUM Nowe na sfinansowanie dopłaty do ścieków w kwocie 226.000 zł .

 

5. Zmniejsza się plan rezerwy celowej o 100.000 zł i przeznacza się na dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych w zakresie sportu stowarzyszeniom zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie .

 

 

 

                                                                                                       Przewodniczący

                                                                                                   mgr Marek Słomiński