UCHWAŁA Nr XVIII/102/2008

RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia 26 marca 2008 roku

  

  w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę dotyczącą działalności Burmistrza Nowego.

 

Na podstawie art.223 § 1, art.229 pkt 3, art. 237 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm[1]. ) uchwala się, co następuje:

 

        § 1.   Przyjmuje się informację złożoną przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowem oraz członków Komisji Polityki Gospodarczej, Finansów, Ochrony Środowiska i Rolnictwa,

dotyczącą badania skargi złożonej przez panią Agnieszkę Świergal na działalność Burmistrza Nowego.

 

      § 2.  Przyjmuje się treść odpowiedzi na skargę pani Agnieszki Świergal w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

 

      § 3.  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

     § 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                            Przewodniczący

                                                                                                       mgr Marek Słomiński

 

 

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz.

984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004r. Nr 162, poz  1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524

 

 

 

Uzasadnienie

 

Do Uchwały Nr XVIII/102/2008 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 26 marca 2008 roku w  sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę dotyczącą działalności Burmistrza Nowego.

 

            Do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego wpłynęła skarga Pani Agnieszki Świergal na działalność Burmistrza Nowego w zakresie zaopatrzenia mieszkańców sołectwa Zdrojewo w wodę.

Działając zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) Wojewoda zgodnie z właściwością przekazał skargę Radzie Miejskiej w Nowem w celu rozpoznania zasadności zarzutów zgodnie z kompetencjami wynikającymi z ustawy o samorządzie gminnym.

Przedkładana Wysokiej Radzie uchwała stanowi projekt odpowiedzi na skargę Pani Agnieszki Świergal.

 

                                                                                                            Przewodniczący

                                                                                                       mgr Marek Słomiński

 

 .