Uchwała Nr  XVIII/101/2008

Rady Miejskiej w Nowem

z dnia 26 marca 2008r

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej  we wsi Gajewo-Zabudowania.

 

Na podstawie pkt. 5 załącznika nr 1 do uchwały Nr XXVIII/188/2005 Rady Miejskiej         w Nowem z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, obciążania nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Nowe oraz ich wydzierżawiania, najmu albo użyczania na okres dłuższy niż trzy lata (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 78 poz. 1437, Nr 108 poz. 1880, 2006r Nr 18 poz. 262) uchwala się co następuje:

 

§ 1. Postanawia się przeznaczyć do sprzedaży nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną we wsi Gajewo-Zabudowania, oznaczoną geodezyjnie nr działki 83/4 o pow. 2,1684ha          w obrębie ewidencyjnym Gajewo-Zabudowania, zapisaną w księdze wieczystej nr kw 19645 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świeciu.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem i w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

                                                                                                                     Przewodniczący

                                                                                                                mgr Marek Słomiński

 

 

 

UZASADNIENIE

 

do uchwały Nr  XVIII/101/2008 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 26 marca 2008r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej we wsi Gajewo-Zabudowania

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana we wsi Gajewo-Zabudowania, oznaczona geodezyjnie nr działki 83/4 o pow. 2,1684ha w obrębie ewidencyjnym Gajewo-Zabudowania, zapisana w księdze wieczystej nr kw 19645 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świeciu, zgodnie z uchwałą nr XIII/120/1999 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 28 października 1999r (Dz. Urz. Woj.  Bydg. Nr 24 poz. 229 z dnia 30 maja 2000r), określającą granicę polo-leśną i tereny przeznaczone do zalesienia, położona jest w obszarze objętym granica polno-leśną.

W ewidencji gruntów działka nr 83/4 sklasyfikowana jest jako grunt orny klasy IVb ( R-IVb 1,4264ha) i łąka trwała (Ł 0,7420ha).

Nabywca nieruchomości zostanie wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego, najprawdopodobniej ustnego.

            Prosi się Wysoką Radę o podjęcie decyzji w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej we wsi Gajewo-Zabudowania, oznaczonej geodezyjnie nr działki 83/4 o pow. 2,1684a w obrębie ewidencyjnym Gajewo-Zabudowania, zapisanej w księdze wieczystej nr kw 19645 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świeciu.

 

 

                                                                                                                     Przewodniczący

                                                                                                                mgr Marek Słomiński