UCHWAŁA Nr XVIII/100/2008

RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia 26 marca 2008 roku

 

 

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowem.

 

 

            Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U z 2002 roku Nr 76, poz. 694  z póź. zm.[1]) uchwala, co następuje:

 

 

      § 1.  Po zapoznaniu się z przedłożonym przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowem, sprawozdaniem finansowym za rok 2007 oraz z opinią Rady Społecznej działającej przy SP ZOZ postanawia się:

 

1)             zatwierdzić sprawozdanie finansowe w przedstawionej wersji,

2)             przyjąć dodatni wynik finansowy w wysokości 69.634,04.

 

         § 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Nowem.

                                       

                                                                                                                      Przewodniczący

                                                                                                                   mgr Marek Słomiński

 

 

 

 [1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 139, poz. 1324, Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546, Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539, Nr 267, poz. 2257, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, Nr 208, poz. 1540.

  

 

 

UZASADNIENIE

 

 

do Uchwały Nr XVIII/100/2008 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowem.

 

            Działalność Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowem w roku 2007 zakończyła się zyskiem. Rada Społeczna zaopiniowała pozytywnie propozycję Dyrektora zakładu przeznaczenia wypracowanego zysku na pokrycie bieżących wydatków. Burmistrz popiera propozycję i proponuje, aby Rada Miejska zatwierdziła sprawozdanie finansowe SP ZOZ za ubiegły rok i przyjęła założenie podziału nadwyżki.

 

 

                                                                                                                      Przewodniczący

                                                                                                                   mgr Marek Słomiński