Uchwała Nr  XVII/99/2008

Rady Miejskiej w Nowem

z dnia 27 lutego 2008 roku

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej  w Nowem przy ulicy Nowy Świat.

 

Na podstawie pkt. 5 załącznika nr 1 do uchwały Nr XXVIII/188/2005 Rady Miejskiej         w Nowem z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, obciążania nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Nowe oraz ich wydzierżawiania, najmu albo użyczania na okres dłuższy niż trzy lata (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 78 poz. 1437, Nr 108 poz. 1880, 2006r Nr 18 poz. 262) uchwala się co następuje:

 

§ 1. Postanawia się przeznaczyć do sprzedaży nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w Nowem przy ulicy Nowy Świat, oznaczoną geodezyjnie nr działki 521/8 o pow. 0,0310ha w obrębie ewidencyjnym Nowe, zapisaną w księdze wieczystej nr kw 35059 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świeciu.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem.

 

                                                                                                               Burmistrz

                                                                                                        Stanisław Butyński

 

 

UZASADNIENIE

 

do uchwały Nr  XVII/99/2008 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Nowem przy ulicy Nowy Świat.

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Nowem przy ulicy Nowy Świat, oznaczona geodezyjnie nr działki 521/8 o pow. 0,0310ha w obrębie ewidencyjnym Nowe, zapisana w księdze wieczystej nr kw 35059 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świeciu,  w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe uchwalonym uchwałą nr VIII/51/2003 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 28 kwietnia 2003r sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w południowo-zachodniej części miasta Nowe, zlokalizowana jest w jednostce bilansowej oznaczonej symbolem 90U/P.

§73 powoływanej uchwały stanowi, że:

„1. Teren 90U/P przeznacza się pod równorzędną funkcję podstawową:

1) usługową, w tym handlową o powierzchni sprzedażowej do

2) produkcyjną.

2. Wymienione w ust.1 funkcje mogą występować samodzielnie lub łącznie.

3. Dopuszcza się realizację inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których może być wymagany obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.
4. Adaptuje się istniejący sposób zagospodarowania terenu i zabudowę z możliwością jej rozbudowy, przekształceń, wymiany zabudowań oraz realizacji nowych obiektów.

5. Obsługę parkingową zapewnić w granicach terenu brutto w liczbie minimum 10 miejsc na każdych 100 zatrudnionych.

6. Zmiany sposobu zagospodarowania terenu wymagają akceptacji koncepcji architektoniczno-urbanistycznej.

 7. Przeznacza się minimum 15% powierzchni pod zieleń.”

W ewidencji gruntów działka nr 521/8 sklasyfikowana jest jako tereny mieszkaniowe (B).

Nabywca nieruchomości zostanie wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego, najprawdopodobniej ustnego.

            Prosi się Wysoką Radę o podjęcie decyzji w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Nowem przy ulicy Nowy Świat, oznaczonej geodezyjnie nr działki 521/8 o pow. 0,0310ha w obrębie ewidencyjnym Nowe, zapisanej w księdze wieczystej nr kw 35059 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świeciu.

                                                                                                        Stanisław Butyński