Uchwała Nr  XVII/98/2008

Rady Miejskiej w Nowem

z dnia 27 lutego 2008 roku

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku Rychława 42.

 

Na podstawie pkt. 5 załącznika nr 1 do uchwały Nr XXVIII/188/2005 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 31 maja 2005r w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, obciążania nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Nowe oraz ich wydzierżawiania, najmu albo użyczania na okres dłuższy niż trzy lata (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 78 poz. 1437, Nr 108 poz. 1880, 2006r Nr 18 poz. 262) uchwala się co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż lokali mieszkalnych nr 1 i 2 w budynku Rychława 42. Nieruchomość oznaczona geodezyjnym nr działki 70/3 o pow. 0,1200ha w obrębie ewidencyjnym Rychława.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem.

 

                                                                                                         Burmistrz

                                                                                                 Stanisław Butyński

 

 

UZASADNIENIE

 

do uchwały Nr  XVII/98/2008 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku Rychława 42.

 

Nieruchomość oznaczona geodezyjnym nr działki 70/3 o pow. 0,1200ha w obrębie ewidencyjnym Rychława zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, w którym znajdują się dwa lokale mieszkalne. Według danych zarządcy nieruchomości lokal nr 1 ma pow. użytkową 53,50m2 a lokal nr 2 53,80m2. Żaden z lokali nie ma statusu lokalu socjalnego czy zamiennego, w związku czym nie zachodzą przesłanki wyłączające sprzedaż.

            Prosi się Wysoką Radę o podjęcie decyzji w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku Rychława 42.

 

                                                                                                         Burmistrz

                                                                                                 Stanisław Butyński