UCHWAŁA    NR XVII/95/2008

RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z  dnia  27 lutego 2008  r.

 

 

w sprawie ustalenia dopłaty do cen 1m3 ścieków wynikającej z taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków dla Przedsiębiorstwa Usług Miejskich w Nowem.

 

Na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca  2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniem ścieków ( Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.[1]) uchwala się, co następuje :

 

 

        § 1.1 Ustala się dopłatę do cen za zbiorowe odprowadzenie ścieków do wszystkich taryfowych grup odbiorców usług z wyjątkiem grupy taryfowej „ pozostałe ścieki z instalacji deszczowych” dla Przedsiębiorstwa Usług Miejskich Spółka z o.o w Nowem w wysokości  0,95 zł za

 

2. Dopłata wymieniona w ust. 1 obowiązywać będzie przez okres obowiązywania taryfy cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków tj. od 01 kwietnia 2008r. do 31 marca 2009 r.

 

 

       § 2. Dopłata, o której mowa w §1 ust.1 będzie przekazywana na konto Przedsiębiorstwa Usług Miejskich w Nowem na podstawie faktycznej ilości odebranych ścieków, po przedłożeniu noty obciążeniowej za każdy miesiąc.

 

       § 3 .Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Nowego.

 

 

      § 4 .Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                              Burmistrz

                                                                                                       Stanisław Butyński

 

 

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 15.

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Do Uchwały Nr XVII/95/2008 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia dopłaty do cen 1m3 ścieków wynikającej z taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków dla Przedsiębiorstwa Usług Miejskich w Nowem.

 

            W związku z przekazaniem Przedsiębiorstwu Usług Miejskich Sp. z o.o. w Nowem z dniem 01.01.2008 r. w użyczenie oczyszczalni ścieków, PUM jest zobowiązany opłacać podatek od nieruchomości, który za 2008 rok wynosi 226.500 zł (budynki i budowle oczyszczalni). Rada Miejska w Nowem, w związku z naliczonym podatkiem od nieruchomości postanowiła dopłacać do 1 m3 ścieków po 0,95 zł brutto, aby nie obciążać społeczeństwa dodatkowymi kosztami za odprowadzane ścieki.

Dopłata będzie stanowiła równowartość naliczonego podatku od nieruchomości.

 

 

                                                                                                              Burmistrz

                                                                                                       Stanisław Butyński