UCHWAŁA XVII/96/ 2008

RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia 27 lutego 2008 roku

 

 

 

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

 

                  

                  Na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków  ( Dz.U z  2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.[1] ) uchwala się co następuje:

 

          § 1. Zatwierdza się na okres od 1 kwietnia 2008 roku do 31 marca 2009 roku taryfę cen i stawek opłat za pobór wody i odprowadzenie ścieków do urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i urządzeń zbiorowego odprowadzenia ścieków, ustaloną przez Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. w Nowem w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

 

         § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Nowem oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

                                               Burmistrz

                                                                                                     Stanisław Butyński                                       

                     

[1]  Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z 2007 r. Nr 147, poz. 1033

                            

 

U Z A S A D N I E N I E

 

Do Uchwały Nr XVII/96/2008  Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27   lutego 2008 r w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

 

Podwyżka cen wody spowodowana jest m.in.

 

1.  Wzrostem cen nośników energii.

2.  Wzrostem nakładów remontowych na ujęciu wody takich jak:

a)      wymiana i remont  1 pompy  głębinowej   -  stacja Nowe.

b)      remont stacji pomp oraz urządzeń w stacji takich jak: odżelaziacze, sprężarki, silniki w hydroforniach Bochlin i Tryl, Nowe.

c)       wymiana zasuw 10 szt o średnicy od 100 do 200 mm.

d)      wymiana wodomierzy ok. 15 szt na obiektach hydroforni.

e)      wskaźnik inflacji  2,5  %

3.   Spadkiem z roku na rok produkcji i sprzedaży wody.

4.       Kosztami związanymi z wymianą zużytych wodomierzy u odbiorców – ok. 100 szt.

5.       Naprawa  (dostosowanie do norm ustawowych) studni głębinowych:

a) szt.  1  -  Nowe

b) szt.  1  -  Tryl

c) szt.  1   -  Bochlin

7.  Modernizacja układu pompowego dostarczającego wodę do odbiorców ( zakup i montaż

     pomp  podnoszących ciśnienie wody u odbiorców). Odłączenie wieży ciśnień w Nowem.

8.  Naprawa (wymiana) przyłączy  ok.  10 szt.. wodnych  rur ołowianych na stalowe i PCV na  

 łączną długość około 250 mb. oraz zakup i montaż układu pompowego na stacji  uzdatniania wody Bochlin.

 

 

                                                           Burmistrz

                                                                                                                       Stanisław Butyński                                       

 

 

                                                                                         Załącznik do uchwały Nr XVII/96/2008

                                                                                         Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27 lutego 2008

 

Taryfa cen i stawek opłat za pobór wody i odprowadzenie ścieków do urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i urządzeń zbiorowego odprowadzenia ścieków dla Przedsiębiorstwa Usług Miejskich Spółka z o.o. w Nowem.

 

 

1.      W O D A

 

Taryfowa grupa  odbiorców                  Stawki opłat

  

  - Miasto Nowe                                   2.19 zł/m 3 brutto

 

-  Bochlin                                           2,27 zł/m 3 brutto

 

-  Tryl                                                2,27  zł/m 3 brutto

 

 

2.  Ś C I E K I

 

1)           komunalne: 

 

a)      odprowadzane do przepompowni z zasilaniem energetycznym do 1,5 kW,   podłączonym do instalacji elektrycznej odbiorcy usług kanalizacyjnych :                          4,23 zł/m3 brutto

 

b)      odprowadzane do przepompowni z zasilaniem energetycznym powyżej 1,5 kW,         podłączonym do instalacji elektrycznej odbiorcy usług kanalizacyjnych :             4,13 zł/m3 brutto

 

c)       pozostałe komunalne:                                                            4.70 zł/m3 brutto    

 

2)      przemysłowe 

             

a)    odprowadzane do przepompowni z zasilaniem energetycznym do 1,5 kW,   podłączonym do instalacji

       elektrycznej odbiorcy usług kanalizacyjnych:                        4,73  zł/m 3 brutto

 

b)      odprowadzane do przepompowni z zasilaniem energetycznym powyżej 1,5 kW,  podłączonym do instalacji elektrycznej odbiorcy usług kanalizacyjnych:                         4,62  zł/m3  brutto

 

c)   pozostałe przemysłowe:                                                       5,25  zł/m3  brutto                                              

 

3)     pozostałe ścieki:

 

 a)  ścieki  podczyszczone                                                                    4,28  zł/m3  brutto  

                                                                 

 b)  pozostałe ścieki z   instalacji deszczowych                         2,35  zł/m3  brutto

 

  

  

3.  Ustala się miesięczną opłatę abonamentową od 1 odbiorcy w wysokości 1,71    pobieraną łącznie z opłatą za zużytą wodę i odprowadzone ścieki.

 

                                               Burmistrz

                                                                                                     Stanisław Butyński