UCHWAŁA NR XVII/97/2008

RADY MIEJSKIEJ w NOWEM

z dnia 27 lutego 2008 r.

 

w sprawie projektu Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm. [1]) uchwala się co następuje:

 

          § 1. Rada Miejska w Nowem opowiada się za nie przystąpieniem gminy Nowe do porozumienia w sprawie wybudowania i zarządzania Międzygminnym Kompleksem Unieszkodliwiania Odpadów dla powiatów świeckiego  i chełmińskiego  i współfinansowania tego zadania z budżetu Gminy Nowe.

 

         § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego.

 

        §  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                             Burmistrz

                                                                                                     Stanisław Butyński

  

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218.

  

 

UZASADNIENIE

 

do uchwały Nr XVII/97/2008 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie odmowy zawarcia porozumienia międzygminnego w celu wybudowania i zarządzania Międzygminnym Kompleksem Unieszkodliwiania Odpadów dla powiatów świeckiego  i chełmińskiego.

 

 

Zamierzeniem porozumienia międzygminnego jest powierzenie gminie Świecie zadania publicznego w zakresie  wybudowania i zarządzania Międzygminnym Kompleksem Unieszkodliwiania Odpadów dla powiatów świeckiego i chełmińskiego. Zgodnie z zapisami porozumienia podmiotem budującym, zarządzającym i beneficjentem środków uzyskanych z Unii Europejskiej ma być spółka kapitałowa utworzona przez Gminę Świecie i Gminę i Miasto Chełmno.

Porozumienie przewiduje refundację kosztów poniesionych na wybudowanie Kompleksu przez gminy uczestniczące w projekcie. Udział finansowy gminy Nowe wynosi 60,38 zł od mieszkańca   ( wg stanu na dzień 31.12.2006 r.) plus należny podatek VAT w wysokości 22%.  Powyższa kwota wynika z szacunkowego kosztu całkowitego inwestycji, który wynosi 26 633 960 zł netto, przy założeniu dofinansowania z Unii na poziomie 55% wartości zadania i współfinansowaniu przez gminę Nowe kosztów przygotowania inwestycji, wdrożenia przedsięwzięcia,  elementów wspólnych projektu i budowy Zakładu w Sulnówku.

Na koniec 2006 roku gmina Nowe liczyła 10 921 osób, zatem łączny koszt brutto udziału w zadaniu wyniósłby  804 480 zł, przy założeniu, że wszystkie wymienione w porozumieniu gminy przystąpią do projektu oraz przedsięwzięcie uzyska wsparcie finansowe ze środków unijnych na zakładanym poziomie.

Biorąc pod uwagę odległość dzielącą gminę Nowe od planowanych składowisk w Sulnówku i Osnowie i zwiększone koszty transportu śmieci, należy podkreślić, że nie pozostanie to bez wpływu na jednostkową cenę usług wywozu odpadów komunalnych na terenie naszej gminy, co dotknie w największym stopniu samych mieszkańców.

Eksploatowanemu obecnie składowisku odpadów innych niż niebezpieczne w Twardej Górze, w dniu 30 października 2007 roku, Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WSRiRW.III.PK/6618-9/07 udzielił pozwolenia zintegrowanego w którym określił termin jego ważności do dnia 29 października 2017 roku.

W związku z powyższym, zważywszy na finansowe aspekty planowanego przedsięwzięcia, które są dla naszej gminy niekorzystne oraz perspektywę korzystania ze składowiska w Twardej Górze jeszcze przez ponad 9 lat, Rada Miejska w Nowem odmówiła przystąpienia  do porozumienia międzygminnego w celu wybudowania i zarządzania Międzygminnym Kompleksem Unieszkodliwiania Odpadów dla powiatów świeckiego  i chełmińskiego.

 

                                                                                                             Burmistrz

                                                                                                     Stanisław Butyński