UCHWAŁA NR XVI/83/2008

RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia 13 lutego 2007 rok

 

w sprawie : przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej.

 

                                  Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca  1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z póź. zm[1] ) uchwala się, co następuje:

 

 

    § 1. Przyjmuje się plan pracy Rady Miejskiej w Nowem na rok 2008, stanowiący załącznik do uchwały.

 

   § 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

 

   § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń

w Urzędzie Gminy w Nowem oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

                                                                                                                          Przewodniczący

                                                                                                                      mgr Marek Słomiński

 

 

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218.

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Do Uchwały Radny Miejskiej w Nowem Nr XVI/83/2008 z dnia 13 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej.

 

Rada Miejska tworzy roczny plan pracy zgodnie z katalogiem ustawowych zadań oraz wykonywaniem funkcji uchwałodawczych i kontrolnych. W oparciu o powyższy plan zwoływane są sesje Rady Miejskiej i realizowane zadanie wymienione w planie.

 

                                                                                                                        Przewodniczący

                                                                                                                   mgr Marek Słomiński

 

 

 

Załącznik do uchwały

Rady Miejskiej w Nowem

Nr  XVI/83/2008

z dnia 13 lutego 2008 roku

 

Plan pracy

Rady Miejskiej w Nowem

na 2008 rok

 

 

Styczeń/ Luty

1. Przyjęcie planu pracy Rady na 2008 rok.

2. Uchwalenie regulaminu wynagradzania nauczycieli w gminie Nowe.

3. Uchwalenie budżetu gminy Nowe na rok 2008.

4. Przyjęcie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2008.

5. Przyjęcie programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2008.

6. Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie

    ścieków.

7. Wybór przedstawicieli do Rady Społecznej  SPZOZ w Nowem.

8. Podjęcie decyzji w sprawie likwidacji punktu filialnego  Pastwiskach Szkoły

    Podstawowej w Trylu.

9. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej za IV kwartał 2007 roku.

10. Projekty innych uchwał wymagających decyzji Rady.

           

 

Marzec

1.    Oferta Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu na rok 2008.

2.    Ocena działalności SP ZOZ w Nowem.

3.    Projekty innych uchwał wymagających decyzji Rady.

 

Kwiecień

1.    Sprawozdanie z wykonania budżetu  gminy Nowe za rok 2007, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium.

2.    Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Nowem za I kwartał 2008 roku.

3.    Sprawozdanie Komisji Polityki Gospodarczej , Finansów,  Ochrony Środowiska i Rolnictwa z  przeprowadzonej lustracji urządzeń komunalnych  i melioracyjnych  w gminie.

4.    Informacja o przygotowaniach do Dni Nowego.

5.    Projekty innych uchwał wymagających decyzji Rady.

 

Maj

1.    Informacja o przygotowaniach do działań inwestycyjnych w gminie Nowe.

2.    Informacja o działalności kulturalnej i sportowej w gminie.

3.    Spotkanie z europosłem na temat możliwości wykorzystania członkostwa w Unii Europejskiej przez małe gminy.  

4.    Projekty innych uchwał wymagających decyzji Rady.

 

Czerwiec

1.    Ocena działalności PUM w zakresie zadań zleconych przez gminę.

2.    Informacja o sytuacji w rolnictwie.

3.    Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Nowem za II kwartał 2008 roku.

4.    Sprawozdanie komisji ze spotkań informacyjnych na temat organizacji wypoczynku letniego.

5.    Projekty innych uchwał wymagających decyzji Rady.

 

Sierpień

1.    Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2008 roku.

2.    Ocena funkcjonowania szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkoli. Informacja o pracy SAPO. Podsumowanie roku szkolnego 2007/2008.

3.    Informacja o stanie przygotowań placówek oświatowych do roku szkolnego 2008/2009.

4.    Ocena pracy Urzędu Gminy w zakresie promocji gminy i wykorzystania środków unijnych.

5.    Projekty innych uchwał wymagających decyzji Rady.

 

Wrzesień

1.    Informacja o stanie bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na terenie gminy Nowe.

2.    Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Nowem za III kwartał 2008 roku

3.    Projekty innych uchwał wymagających decyzji Rady.

 

Październik

1. Sprawozdanie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z realizacji zadań                         

    z zakresu opieki społecznej.

2. Informacja na temat sprawozdania Dyrektora SPZOZ o realizacji zadań w zakresie

    profilaktyki.

3. Ocena realizacji inwestycji prowadzonych przez gminę.

4. Projekty innych uchwał wymagających decyzji  Rady.

 

Listopad                                       

1. Informacja na temat bezrobocia na terenie gminy Nowe, analiza rynku pracy w gminie i

    powiecie. Wykorzystanie ofert PUP przez podmioty z terenu gminy Nowe.

2. Przyjęcie stawek podatków i opłat lokalnych na 2009 rok.

3. Projekty innych uchwał wymagających decyzji  Rady.

 

Grudzień

1. Uchwalenie budżetu gminy Nowe na 2009 rok.

2. Sprawozdanie z działalności stałych komisji rady za rok 2008.

3. Zatwierdzenie planów pracy komisji stałych na 2009 rok.

4. Projekty innych uchwał wymagających decyzji Rady.