UCHWAŁA Nr XVI/88/2008

RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia 13 lutego 2008 roku.

 

w sprawie: nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

Na podstawie art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 roku, Nr 97, poz. 674 z późn. zm. [1]) uchwala się, co następuje:

 

        § 1. Uchwala się regulamin określający wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania                          i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

       § 2.    Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi i dyrektorom szkół i placówek.

 

       § 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i obowiązuje do dnia

31 grudnia 2008 roku.

 

 

                                                                                                              Przewodniczący

                                                                                                          mgr Marek Słomiński

 

 

 

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 roku, Nr 170, poz. 1218,  Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz.1103, Nr 176, poz.1238, Nr 191, poz. 1369.

 

 

 

UZASADNIENIE

 

do uchwały XVI/88/2008 roku Rady Miejskiej w Nowem z dnia 13 lutego 2008 roku w sprawie nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.          

                                                                  

           Przedstawiony projekt uchwały jest konsekwencją zapisów art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 roku, Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), nakładający na organ samorządu terytorialnego określenie wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.

           

 

 

                                                                                                              Przewodniczący

                                                                                                          mgr Marek Słomiński

 

 

                                                                                                                                                       

                                                                                                                Załącznik

 do uchwały Nr XVI/88/2008

 Rady Miejskiej w Nowem

 z dnia 13 lutego 2008 roku

Regulamin

określający wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

 

 § 1. Nauczycielowi zatrudnionemu na terenie gminy Nowe w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin i posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, przysługuje dodatek mieszkaniowy, którego wysokość uzależniona jest od stanu rodzinnego nauczyciela.

§ 2. Nauczycielowi, o którym mowa w §1 przysługuje dodatek, wypłacany co miesiąc w wysokości:

1) przy jednej osobie w rodzinie                 -  4,5 %      

2) przy dwóch osobach w  rodzinie              -  6 %     

3) przy trzech osobach w rodzinie               -  7,5%   

4) przy czterech lub  więcej osób w rodzinie -   9,5%        

stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, ustalonego przez Ministra Pracy

 i Polityki Socjalnej. Kwotę wypłaconego dodatku zaokrągla się do pełnych złotych.

§ 3. 1. Do członków rodziny, o której mowa w §2 zalicza się nauczyciela, jego współmałżonka oraz wspólnie zamieszkujące dzieci będące na jego wyłącznym utrzymaniu:

1) do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia,

2)  niepracujące dzieci będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia,

3) dzieci niepełnosprawne (mające ustalony stopień niepełnosprawności) nie posiadające własnego źródła dochodu.

§ 4. 1. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem stale z nim zamieszkującym, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej w § 2.

2. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek.

3. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela, (dyrektora szkoły) lub na wspólny wniosek nauczycieli będących współmałżonkami.

4.    Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi Burmistrz Gminy.

§ 5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy:

1)    niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego,

2)    od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.

 

 

§ 6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje także w okresach:

1.     nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,

2.     pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,

3.     odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej, w przypadku gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta została umowa o pracę na czas odbywania służby,

4.     korzystania z urlopu wychowawczego.

§ 7. Dodatek, o którym mowa w § 2 niniejszego regulaminu wypłaca się z dołu.

 

 

                                                                                                              Przewodniczący

                                                                                                          mgr Marek Słomiński