UCHWAŁA Nr XVI/91/2008

RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia 13 lutego 2008

 

 

w sprawie : odwołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowem.

 

 

   Na podstawie art. 45 ust. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 roku, Nr 14, poz. 89 z późn. zm.[1]) oraz art. 18, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[2])  uchwala się , co następuje:

 

        § 1. Odwołuje się Radę Społeczną przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowem

w składzie:

1) Sławomir Grzemski,

2) Wacława Gełdon

3) Ewa Kania

 

       § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego.

 

       § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Nowem.

 

 

                                                                                                              Przewodniczący

                                                                                                          mgr Marek Słomiński

 

 

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 roku, Nr 166, poz. 1172, Nr 181, poz. 1290,  Dz. U. z 2006 roku, Nr 143, poz. 1032,  Dz. U. z 2007 roku, Nr 176, poz. 1240, Dz. U. z 2006 roku Nr 191, poz. 1410.

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 roku  Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,  Dz. U. z 2002 roku Nr 153, poz. 1271,  Dz. U. z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,  Dz. U. z 2002 roku Nr 214, poz. 1806,  Dz. U. z 2005 roku Nr 172, poz. 1441,  Dz. U. z 2006 Nr 17, poz. 128,  Dz. U. 2005 roku Nr 175, poz. 1457,  Dz. U. z 2006 Nr 181, poz. 1337,  Dz. U. z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218.

 

 

                                                                                                              Przewodniczący

                                                                                                          mgr Marek Słomiński

 

  

UZASADNIENIE

 

 do uchwały Rady Miejskiej w Nowem Nr XVI/91/2008 z dnia 13 lutego 2008 roku w sprawie odwołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowem.

 

    Uchwałą Nr XII/88/2003 z dnia 5 grudnia 2003 r. powołano skład Rady Społecznej przy SPZOZ w Nowem.

   W związku z upływem kadencji  Burmistrz Nowego przedkłada Radzie  projekt uchwały w sprawie odwołania składu Rady Społecznej przy SPZOZ w Nowem.

 

                                                                                                               Przewodniczący

                                                                                                          mgr Marek Słomiński