UCHWAŁA NR XVI/93/2008

RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia 13 lutego 2008

 

w sprawie : powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowem

i zwołania pierwszego posiedzenia Rady.

                                                             

   Na podstawie art.45 ust. 8 w związku z art. 8 ust. 1 pkt 3 i art. 45 ust. 1 pkt 1 lit.b, pkt 2 litera a i b ustawy

z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U.  z 2007 roku, Nr 14, poz. 89 z późn. zm.[1]), uchwala się , co następuje:

 

 

         § 1. Powołuję się Radę Społeczną przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowem w składzie:

1)       Pani Urszula Kempińska – Czerwińska – przewodnicząca Rady, przedstawiciel Burmistrza,

2)       Pani Joanna Kuś – przedstawiciel Wojewody Kujawsko-Pomorskiego,

3)       Pani Małgorzata Murawska – przedstawiciel Rady Miejskiej w Nowem

4)       Pan Sławomir Grzemski – przedstawiciel Rady Miejskiej w Nowem

 

       § 2. Zwołuje się pierwsze posiedzenie Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowem na dzień 21.02.2008 r., o godzinie 1530 w Urzędzie Gminy w Nowem.

 

      § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego.

 

     § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Nowem.

 

 

 

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 roku, Nr 166, poz. 1172, Nr 181, poz. 1290, Dz. U. z 2006 roku, Nr 143, poz. 1032, Dz. U. z 2007 roku, Nr 176, poz. 1240, Dz. U. z 2006 roku Nr 191, poz. 1410.

 

                                                                                                                            Przewodniczący

                                                                                                                         mgr Marek Słomiński

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 do uchwały Rady Miejskiej w Nowem Nr XVI/93/2008 z dnia 13 lutego 2008 roku w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej  w Nowem i zwołanie pierwszego posiedzenia rady.

 

  Zgodnie z art. 44b ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U  z 2007 roku, Nr 14, poz. 89 z późn. zm.), przy publicznym zakładzie opieki zdrowotnej winna działać Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu, który utworzył zakład oraz organem doradczym kierownika publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

 Na podstawie art. 45 ust. 8 w związku z art. 8 ust. 1, pkt 3 i art. 45 ust. 1 pkt 1 lit.b, pkt 2 lit. a i b w/w ustawy w skład rady społecznej przy publicznym zakładzie opieki zdrowotnej utworzonym przez Burmistrza wchodzą:

- burmistrz lub osoba przez niego wyznaczona,

- przedstawiciel wojewody,

- przedstawiciele wybrani przez Radę Miasta.

 

  Burmistrz Nowego przedkłada Radzie  projekt uchwały w sprawie powołania składu Rady Społecznej przy SPZOZ w Nowem.

  Na przewodniczącego Rady Społecznej proponuje Panią Urszulę Kempińską- Czerwińską.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski Zbigniew Hoffman w piśmie Nr KPCZP-I-8014-80/07 wyznaczył na swojego przedstawiciela Panią Joannę Kuś zamieszkałą w Świeciu. Na przedstawicieli z Rady Miejskiej proponuję Panią Małgorzatę Murawską i Pana Sławomira Grzemskiego.

 

 

                                                                                                                            Przewodniczący

                                                                                                                         mgr Marek Słomiński