UCHWAŁA NR XVI/92/2008

RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia 13 lutego 2008

 

 

w sprawie : ustalenia liczby przedstawicieli Rady Miejskiej w Nowem w składzie Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowem   i wyboru tych przedstawicieli.

 

     Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 2 lit. b, ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 roku, Nr 14, poz. 89 z późn. zm.[1] ), uchwala się, co następuje:

 

         § 1. Ustalić liczbę przedstawicieli Rady Miejskiej w składzie Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowem na 2 osoby.

 

        § 2. Wybiera się następujących przedstawicieli Rady Miejskiej w Nowem do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowem na kadencję 2008-2011:

1) Panią Małgorzatę Murawską

2) Pana Sławomira Grzemskiego 

 

      § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego.

 

      § 4.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Nowem.

 

 

                                                                                                                      Przewodniczący

                                                                                                                  mgr Marek Słomiński

 

 

 

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 roku, Nr 166, poz. 1172, Nr 181, poz. 1290,  Dz. U. z 2006 roku, Nr 143, poz. 1032,  Dz. U. z 2007 roku, Nr 176, poz. 1240, Dz. U. z 2006 roku Nr 191, poz. 1410.

 

UZASADNIENIE

 

 do uchwały Rady Miejskiej w Nowem Nr XVI/92/2008 z dnia 13 lutego 2008 w sprawie ustalenia liczby przedstawicieli Rady Miejskiej w Nowem w składzie  Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowem i wyboru tych przedstawicieli.

 

   Zgodnie z art. 44b ustawy  z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 roku, Nr 14, poz. 89 z późn. zm. ), przy publicznym zakładzie opieki zdrowotnej winna działać rada społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu, który utworzył zakład oraz organem doradczym kierownika publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

  Art. 45 ust. 1 pkt 2 lit. b nakładają na Radę Miasta obowiązek określenia liczby swoich przedstawicieli w Radzie Społecznej i wyboru tych przedstawicieli.

  W związku z powyższym Burmistrz Gminy przedkłada Radzie projekt uchwały w sprawie określenia liczby przedstawicieli Rady Miejskiej w składzie Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowem i wyboru tych przedstawicieli.

 

                                                                                                                      Przewodniczący

                                                                                                                  mgr Marek Słomiński