UCHWAŁA Nr XVI/ 89/2008

RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia 13 lutego 2008 r.

 

w sprawie określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla  nauczycieli realizujących

w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

 

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm. [1]), po uzyskaniu opinii Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, a także Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego uchwala się, co następuje:

 

        § 1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin  według zasad określonych w § 2 niniejszej uchwały.

        

       § 2.1. W celu określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących

w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin należy zsumować ilość godzin przydzielonych w organizacji szkoły i podzielić je przez współczynnik „I” wyliczony wg wzoru:

I = (x1 + x2 ) : [ (x1 : y1) + (x2 : y2)]

gdzie:

I – oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin

x1, x2 -oznacza ilość godzin poszczególnych stanowisk przydzieloną nauczycielowi  w arkuszu organizacji szkoły ,

y1, y2 – oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych określony dla danych stanowisk.

2. Wymiar, o którym mowa w ust. 1, przyjmuje się w pełnych godzinach tak, że godzinę do 0,5 pomija się, a godzinę co najmniej 0,5 przyjmuje się za pełną.

3. Godziny zajęć przydzielone powyżej wymiaru ustalonego zgodnie z zasadami, o których mowa w ust. 1 i 2 są godzinami ponadwymiarowymi w rozumieniu art. 35 ust. 2 Karty Nauczyciela.

        § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego i dyrektorom szkół prowadzonych przez gminę.

 

        § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Nowem.

 

                                                                                     Przewodniczący

                                                                                                          mgr Marek Słomiński

 

 

[1]  Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 roku, Nr 170, poz. 1218,  Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz.1103, Nr 176, poz.1238, Nr 191, poz. 1369.

 

 

 

UZASADNIENIE

 

do Uchwały Rady Miejskiej w Nowem Nr XVI/89/2008 z dnia 13 lutego 2008 roku w sprawie określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla  nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

 

 

 Przedstawiony projekt uchwały jest konsekwencją zapisów  art. 42 ust. 7 pkt  3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 roku, Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami), nakładający na organ samorządu terytorialnego określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze,   prowadzących  zajęcia  z  przedmiotów o różnym  wymiarze.   Zasad   udzielania  

i rozmiaru zniżek udzielanych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz zasad zwalniania od obowiązku realizowania przez nich tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych i wychowawczo-opiekuńczych. Ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w § 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.

 

 

                                                                                     Przewodniczący

                                                                                                          mgr Marek Słomiński